O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Јуче, 09.8.2011. године Самостални синдикат металаца Србије је посетила делегација SOLIDAR SUISSE (СЛА) у саставу Cyrill Rogger, задужен за сарадњу са југоисточну Европу и Јелена Мијовић, национални координатор за Србију.
Горе поменутој делегацији је поднет извештај о семинарима одржаним у првој половини 2011. године, које је финансирала СЛА и уједно изнет план за другу половину 2011. године.
Такође, разговарано је о наставку пројекта за 2012. годину. По жељи делегације СЛА организована је посета Синдикалној организацији Самосталног синдиката „Прецизна механика“, где су обављени разговори са руководством Синдикалне организације и учесницима семинара, које је финансирала СЛА. Након тога, делагација је обишла погоне и разговарала са руководством фирме „Прецизна механика“.