O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.6.2011.. ИЗВОР: ССМС

ДЕЛЕГАЦИЈА ССМС У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Дана 1.07.2011.г. у Министарству правде одржан је састанак делегације Самосталног синдиката металаца Србије и представника овог Министарства.


Састанку су испред Министарства правде присуствовали: Славољуб Царић заступник државе Србије пред судом у Стразбуру и Душан Бјелопетровић, саветник Министра правде. Испред Самосталног синдиката металаца Србије састанку су присуствовали: Зоран Вујовић,  председник Самосталног синдиката металаца Србије, Драган Рајић председник Синдикалне организације „Фабрике каблова“ из Јагодине, Мирјана Путник,  председник Синдикалне организациије „Телеоптик – Жироскопи“ из Београда, Марија Савковић,  привремени заступник „Фабрике вагона“ Краљево, Драган Митровић, представник руководства „Фабрике вагона“ Краљево, Жарко Којић,  председник Синдикалне организације „Фабрике вагона“ Краљево и Љубодраг Цвркотић,  секретар Самосталног синдиката металаца Србије.


Тема састанка је била: сентенца правног мишљења коју је донео Врховни касациони суд - грађанско одељење,  а у вези са извршним поступцима које се односе на наплату новчаних потраживања  из радног односа утврђених извршним исправама против дужника, субјекта приватизације у реструктурирању.
После исцрпних разговора и изношења аргумената представници Министараства правде,  Славољуб Царић и Душан Бјелопетровић су рекли да ће Министарку правде упознати са овим проблемом, да ће га подићи на највиши ниво и да ће у најкраће могућем року обавестити Самостални синдикат металаца Србије о постигнутим договорима.