O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.6.2011.. ИЗВОР: ССМС

- УНИЈИ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
- ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- МИНИСТРУ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
- ПРЕДСЕДНИКУ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
- ПРЕДСЕДНИКУ УЈЕДИЊЕНИХ ГРАНСКИХ СИНДИКАТА НЕЗАВИСНОСТ

Поштовани,


Као што Вам је познато два преговарачка тима, и то: преговарачки тим Уније послодаваца Србије и преговорачки тим Синдиката металаца Независност и Самосталног синдиката металаца Србије, су у дужем временском периоду преговарале и усаглашавале текст Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије.
Коначну верзију текста Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије усагласили смо на заједничкој седници два преговорачка тима 31.03.2011. године.
Након овога, представници Уније послодаваца и два синдиката,  требало је да потпишу усаглашен текст Посебног-гранског колективног уговора и да покрену поступак добијања проширеног дејства, у складу са Законом о раду.
Уместо овог процеса сада, на наше велико изненађење, од Уније послодаваца Србије добијамо нове примедбе и предлоге на већ усаглашен текст Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије.
Најблаже речено, овакав гест Уније послодаваца Србије није коректан и он не показује жељу да се потпише Посебни-грански колективни уговор, зашта се декларативно изјашњавају, већ да се преговарање отегне у недоглед и да до потписивања никада не дође.
Синдикат металаца Независност и Самостални синдикат металаца Србије су са преговарачким тимом Уније послодаваца Србије текст Посебног-гранског колективног уговора за металску индустију Србије више година усаглашавали и  усагласили и више немамо намеру да у тај процес улазимо.
Социјално-економским споразумом за 2011. годину преузели сте обавезу да, до краја јуна закључите колективни уговор у области метала и ми очекујемо да ће се та обавеза испунити.
Тражимо од Председника Владе РС, Министра рада и социјалне политике, као и од Председника Савеза самосталних синдиката  Србије и Председника Уједињених гранских синдиката Независност да, као потписници и гаранти спровођења Социјално-економског споразума педузму одређене мере да до закључевања усаглашеног текста Посебног-гранског келективног уговора за металску индустрију Србије дође у предвиђеном року.


Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ
МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
П р е д с е д н и к,

Зоран Вујовић