O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 02.6.2011.
Број: 51/3

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
потпредседник, Верица Калановић

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
саветник Потпредседника Владе РС,  Драгољуб Вукадиновић

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
државни секретар, Ивица Којић

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
саветник за управљање реструктурирањем, Горан Батак

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
заменик Директора Центра за приватизацију,
Маријана Радовановић

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
председник, Љубисав Орбовић 

Поштовани,

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, која је одржана 01. јуна 2011. године, у чијем раду су учествовали:

 • госпођа Верица Калановић, потпредседник Владе РС,
 • господин Ивица Којић, државни секретар у Министарству економије и регионалног развоја,
 • господин Драгољуб Вукадиновић, саветник Потпредседника Владе РС
 • госпођица Маријана Радовановић, заменик директора Центра за приватизацију,
 • господин Горан Батак, саветник за управљање реструктурирањем у Министарству економије и регионалног развоја, као и
 • директори и председници синдикалних организација предузећа металске индустрије у реструктурирању,

 

на тему: СТАТУС, ПОЛОЖАЈ И ПЕРСПЕКТИВА РАДНИКА И ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, заузела је следеће:

ОЦЕНЕ, СТАВОВЕ И ЗАХТЕВЕ

 • Положај радника и предузећа металске индустрије Србије који се налазе у поступку реструктурирању крајње је тежак, неизвестан и бременит тржишним, финансијским, развојним и кадровским проблемима. Просечна зарада радника у овим предузећима је око 22.000 динара, а предузећа се налазе у зони неликвидности, технолошког заостајања, неспровођења поступка реструктурирања, недостатка обртних и средстава за развој, недоступност домаћег тржишта, спорост око гаранција за послове у извозу, као и недовољна ефикасност Агенције за приватизацију у вези њихове надлежности над овим предузећима.
 • Напред изнете оцене нам дају за право да изнесемо став да, и поред напора надлежних министарстава, системско решење за положај радника и предузећа металске индустрије у реструктурирању није нађено. Напротив, радници ових предузећа се, из месеца у месец, налазе у све тежем положају са претњом фаталног краја.
 • Из тих разлога, свесни значаја ових предузећа за раднике, градове са њихових локација, као и Републику Србију, прихвата се презентација о положају предузећа у реструктурирању и тамо изнетих предлога. На основу тога и изнетих дискусија, предлажемо и захтевамо следеће:

 

 1. Да се под хитно нађе начин и да се спрече блокаде рачуна предузећа у реструктурирању, а поводом сентенце правног мишљења Врховног касационог суда Србије, која је директно супротна члану 20ж. Закона о приватизацији. Уколико се процес блокаде рачуна не заустави у наредних неколико дана, многа предузећа ће отићи у стечај, а мислимо да нам то није циљ. У међувремену предлажемо да се питање права радника по извршним судским пресудама реши тако:
  • да се сви радници доведу у равноправан положај (мисли се на оне раднике који нису тужили своје предузеће),
  • да се, потом, ово питање реши као стара девизна штедња или претварање дуга у капитал предузећа.
  • Влада РС би, у том смислу, требала да донесе одређене одлуке, а менаџмент и синдикат у предузећима би требали да обазбеде одређене сагласности радника.

   

 1. Да се, у сарадњи менаџмента предузећа и Агенције за приватизацију, утврди власничка структура капитала свих предузећа металске индустрије у реструктурирању. Након тога, да се за сва предузећа где је Република Србија власник капитала преко 50%, донесе одлука да су то државна предузећа.
 1. Имајући у виду тачку 7. обавезе Владе Републике Србије по Социјално-економском споразуму Владе, синдиката и послодаваца, који је закључен 29. априла 2011. године, тражимо од Владе РС да предузме конкретне мере да, на тендерима који су у току и у будућим тендерима, предност за добијање посла добију домаћа предузећа и тако запослимо наше раднике. Предлажемо да се у том смислу формира тело при Влади РС са којим би се могло контактирати и пријављивати кршење ове обавезе Владе РС.
 1. Тражимо да се, у сарадњи синдиката, менаџмента предузећа и Владе РС направи анализа производно-финансијске, тржишне, развојне и кадровске позиције ових предузећа. Анализа, поред реченог, треба да обухвати и интерес Србије за производним програмом ових предузећа и развојним могућностима које имају.
 1. Имајући у виду да су предузећа у реструктурирању оптерећена великим дуговима, да се дугови гомилају и повећавају нереалним обрачуном и приписом камата и да то може онемогућити успешну приватизацију, предлажемо да се одмах:
  • утврди структура дуга,  посебно главнице, посебно камате,
  • да се, у складу са одредбама Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјекта приватизације приступи отпису дуга, репрограмирању, конверзији и сл. у циљу омогућавања нормалног пословања и чишћења предузећа од финансијских обавеза.

   

 1. Утврде друга ослобађања за ова предузећа, посебно смањења пореза за 50% и доприноса за 30%, односно утврдити прогресивну стопу опорезивања. Такође, ова предузећа ослободити одређених такси док се налазе у процесу реструктурирања.
 1. Највећи број предузећа у реструктурирању има тржишну валоризацију, али се суочава са тешкоћом обезбеђивања обртног капитала за већ уговорене послове, односно банке неће да им дају кредите или за то траже катастрофално нереалне камате, које не може да покрије ни једна продукција. Неопходно је наћи начина за обезбеђење обртног капитала под нормалним тржишним условима земаља развијене привреде.
 1. У циљу побољшања материјалног положаја запослених, тражимо доношење активних мера прерасподеле богатства у корист радника, који са зарадом од 22.000 динара у просеку више не могу нормално да живе. У том смислу предлажемо:
  • да Социјално-економски савет РС, односно Влада РС доноси посебну минималну зараду за запослене у реалном сектору. На тај начин би се део богатства који капиталисти нереално узимају од радника вратио радницима,

   

 1. Тражимо да се реализује тачка 4. обавезе Владе РС из Социјално-економског споразума од 29. априла 2011. године.
 • Полазећи од изнетог у тачки 1. римско III, без чијег ће решавања, сви напори да се предузећа реструктурирају и припреме за приватизацију, „пасти у воду“  тражимо од Потпредседнице Владе РС да нас извести које су мере предузете да се блокаде рачуна предузећа у реструктурирању спрече, одложе или на други начин реши овај горући проблем.