O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 08.04.2011. Број: 40. ИЗВОР: ССМС

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А


Данас, 08.04.2011. године, је у Министарству економије и регионалног развоја одржан састанак са министром, Небојшом Ћирићем и његовим сарадницима, где је поред осталих питања, покренуто и питање сентенце правног става – Врховног касационог суда - грађанског оделења, а које гласи:
„Извршни поступци који се односе на наплату новчаних потраживања из радног односа утврђених извршним исправама против дужника, субјекта приватизације у реструктурирању, неће се прекидати. Прекинути поступци ће се наставити и окончати.“
Поводом овог питања, Министар економије је рекао да је о овом проблему информисан председник Владе Мирко Цветковић и министарка правде Снежана Маловић и да је њихова препорука да сва предузећа која се налазе у реструктурирању, а погођена су овом сентенцом правног схватања, код надлежног суда поднесу захтев за застој поступка.
Самостални синдикат металаца Србије ће даље код Врховног касационог суда инсистирати на трајном решавању овог проблема.