O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 07.03.2017.
Број: 16

 

ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
ЗА ИСТОЧНУ, ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ,
КАО И ОРГАНИЗАЦИЈИ ССМС ЗА ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ
И ГРАД БЕОГРАД
И ПОТПРЕДСЕДНИЦИМА ССМС

 

Поштоване колеге,

Oбавештавамо Вас да је поводом 27.априла – Дана Савеза Самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије расписало конкурс за доделу признања СССС.

Признања ће бити уручена:
1. појединцима,
2. синдикалним организацијама,
3.  фирмама са којима наш синдикат има добру сарадњу, односно у   којима се поштује колективни уговор, исплаћују редовно зараде и доприноси, поштују услови рада...

Поштоване колеге,
неопходно је да у складу са Вашим сазнањима у што краћем року пошаљете предлоге за признања Савеза самосталних синдиката Србије.

Предлоге послати до 15. марта 2017.г. на sindikatmetalaca@gmail.com

Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић, с.р.