O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

Добар глас се далеко чује!

 

            После расписаног конкурса за Европско такмичење добре праксе у домену здравља и безбедности на раду у 2017. години Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Управа за безбедност и здравље на раду спровели су одабир најбољих пракси на националном нивоу. Комисија је у селекцији представника из Србије, од приспелих радова одабрала да нашу земљу на овом престижном међународном такмичењу представљају Рудник и флотација „Рудник“
са радом на тему „Успостављање и унапређење безбедности и здравља на раду за све запослене кроз практично стручно оспособљавање и свакодневну процену
ризика на радним местима“.
На састанку  шесточланог жирија који је 18. јануара 2017. године заседао у Билбаоу (Шпанија) донета је коначна одлука да се високо Европско признање за пример добре праксе у области безбедности и здравља на раду  додели предузећу  Рудник и флотација „Рудник”.
Жири је заседао у следећем саставу:  председавајући Награде за добру праксу  (GPA), чланови европског борда представника влада, послодаваца и радника, као и представници Генералног директората за запошљавање Европске комисије и Европске Агенције за безбедност и здравље на раду.
Малта која је  од 1. јануара 2017. године преузела председавање ЕУ, биће 26. и 27. априла ове године земља домаћин велике конференције  на коју ће бити позвани представници предузећа Рудник и флотација „Рудник“ како би им се уручило ово значајно европско признање.