O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 15.12.2016.
Број: 71

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
-н/р Министру Александру Антићу-

 

Поштовани Министре,

Као увод информишемо Вас да је Влада Републике Србије, својим Закључком 05 број: 023-6895/2013.године усвојила Програм финансијске консолидације привредних друштава одбрамбене индустрије Србије.

Овим Програмом предвиђена је конверзија дуга привредних друштава ОИС према локалним самоуправама, јавним предузећима и др.

Сада се са реализацијом Програма стало, а то не може, јер Закључак Владе РС мора да се поштује.

Конкретно, оно што је најургентније, је чињеница да је РБ „Колубара“ тужила привредно друштво „Милан Благојевић“-наменска а.д. Лучани за дуг, који је предмет конверзије и на основу пресуде суда блокирала рачун овог привредног друштва. На тај начин блокиран је и рад овог привредног дурштва и самим тим је угрожена производња осталих привредних друштава ОИС у производном репроланцу а може се угрозити и одбрамбена способност земље.

У циљу реализације Програма и спречавања тренутних и могућих будућих негативних последица неопходан је хитан састанак у Вашем министарству. Тражимо да се састанак одржи најкасније у понедељак или уторак следеће седмице, 19. или 20.12.2016.године. Предлажемо да састанку, поред Вас, присуствују и најодговорнији људи из привредних друштава ПК „Колубара“ и  „Милан Благојевић“-наменска из Лучана, као и представници самосталног синдиката.

У очекивању да нас обавестите о датуму састанка, металски поздрав.

Достављено:

  • Наслову
  • Шефу кабинета, Душану Мракићу

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић