O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 15.12.2016.
Број: 70

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
-н/р Начелнику Управе за одбрамбене технологије,
генералу Бојану Зрнићу-

 

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије, у контакту са представницима синдикалних организација предузећа одбрамбене индустрије, оценио је да постоји прека потреба да се наставе активности на реализацији Програма финансијске консолидације привредних друштава ОИС, усвојеним Закључком Владе РС 05 број: 023-6895/2013 од 09.8.2013.године.
Наиме, са реализацијом Програма се стало, а то не може, јер Закључак Владе РС мора да се поштује. И не само то, нереализацијом Програма одређена привредна друштва ОИС су доведена у тежак положај сталним тужбама за дуг који је предмет конверзије и блокадом њиховог рачуна и онемогућавањем обављања основне делатности а самим тим и угрожавање производње привредних друштава ОИС у репроланцу и угрожавања одбрамбене способности земље.
Из тих разлога, предлажемо хитан први иницијални састанак за који предлажемо следеће:

  • да се направи анализа о томе докле се стигло са реализацијом Програма;
  • да се утврде разлози застоја реализације Програма и
  • да направимо план и носиоце активности за наставак реализације Програма.

 

Предлажемо да се састанак одржи у Вашим просторијама и то 22. или 26. децембра у 10,00 сати на који би са стране ССМС присуствовали колега Драган Јекић, потпредседник ССМС задужен за ОИС и председник СО „Слобода наменска“ Чачак, Зоран Бабић, председник СО „Милан Благојевић-наменска“ Лучане и Зоран Вујовић, председнник ССМС.
Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић