O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 31.10.2016.
Број: 60

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
-н/р в.д. директору Жељку Сертићу -

 

Поштовани,

Пре свега желим да Вам, у име Самосталног синдиката металаца Србије, честитам на постављању за в.д. директора Развојне агенције Србије, са жељом да наставите успешно да обављате и овај посао.

Поред искрене честитке, желим да Вас замолим за састанак на коме ћемо се међусобно информисати о реализацији уговора СИЕП-е, сада РАС-а са привредним друштвом ДИВ „Бетонски прагови“ ДОО Сврљиг.

Наиме, према информацијама са којима располажемо, власник наведеног привредног друштва кршећи законе, пре свега Закон о раду, покушава да испуни услове за контролу РАС-а, која је најављена, према нашим информацијама, за 17. новембар 2016. године.

У раду састанка би, поред представника Развојне агенције Србије учествовали и представници синдиката из привредног друштва МИН ДИВ из Сврљига и представник Самосталног синдиката металаца Србије.

У очекивања Вашег позива, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић


Достављено:

  • председнику Синдикалне организације ССМС МИН ДИВ Сврљиг Ивану Ристићу
  • члану Управе ССМС, Саши Миљковићу

 

Београд, 04.11.2016.
Број: 60/1

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
-н/р в.д. директору Жељку Сертићу -

 

Поштовани,

Дана 31.10.2016. године обратили смо Вам се за разговор, а у вези са реализацијом уговора СИЕП-е сада РАС-а са привредним друштвом ДИВ „Бетонски прагови“ ДОО Сврљиг. У том кратком писму смо Вам напоменули о чему би разговарали. Како још увек нисмо добили никакав одговор, циљ нам је да Вас подсетимо на то писмо.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

 

Београд, 09.11.2016.
Број: 60/2

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
-н/р в.д. директору Жељку Сертићу -

 

Поштовани,

шаљемо Вам друго подсећање у вези нашег дописа од дана 31.10.2016. године. Молимо Вас да нам одговорите да ли је одржавање састанка могуће или није, да у вези са тим информишемо Синдикалну организацију ДИВ „Бетонски прагови“ ДОО Сврљиг.

Са поштовањем, металски поздрав

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић