O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

После 44 дана преговора у Железари у Смедереву потписан је Колективни уговор


ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
У ХЕСТЕЕЛ СЕРБИА




У четвртак 29.09.2016. године потписан је Колективни уговор са представником компаније Хестеел Сербиа, после конструктивних и ефикасних преговора које су, нажалост, пратили велики притисци изнутра и споља, од стране оних који су имали жељу да „избришу“ синдикат у Хестеел Себиа, не бирајући средства. 
Колективни уговор потписан је пре истека законског рока за преговоре, захваљујући подршци већине наших чланова, великом искуству преговарачког тима Синдиката, доброј вољи, разумевању и компромисима оба преговарчка тима – Послодавца и синдиката.
Овај значајан акт заједно са инвестицијама Послодавца у нове технологије и опрему, треба да нас поведе у бољу и светлију будућност.


Синиша Прелић.
Председник Самосталног синдиката
Хестеел Сербиа