O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 02.12.2015.
Број: 135

-ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-

-МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-

-МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА-

-МИНИСТРУ ПРИВРЕДЕ-

 

 

Поштовани,

Циљ нашег заједничког обраћања је чињеница да председник града Зајечара, и поред свих правоснажних Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине о поништају коначног решења Градског већа и решења Одељења за локалну пореску администрацију Градске управе Града Зајечара, неће и не пада му на памет да изврши повраћај више наплаћених средстава од ТФ Кабле Фабрика каблова д.о.о. Зајечар, за накнаду за заштиту животне средине.

Никоме није јасно о чему се ради али је очигледно да закон за председника града Зајечара не важи.

Сада, по информацијама добијеним од председника синдикалних организације, страни послодавац, због очигледно ненaплативих губитака, намерава да, путем технолошких вишкова, отпусти значајан број радника.

Наша је молба да учините додатне напоре (информисани смо да сте и до сада били веома ангажовани око решавања овог проблема) да би се поштовао закон и тако спречило да испаштају радници овог привредног друштва који, сложићете се нису апсолутно ништа криви.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ, Председник, Драган Матић