O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 13.11.2015.
Број: 126

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

 

Поштовани,

Имајући у виду одређене недоумице, па чак и различита тумачења примене Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-6303/2015-2 од 18. јуна 2015. године у вези са повезивањем радног стажа молимо вас да, у најскорије могуће време, дате своје мишљење у вези са тим, а нарочито:

  • Да ли се Закључак односи на све запослене и бивше запослене у привредним друштвима у процесу приватизације којима од 2014. године није повезан радни стаж или/и
  • Се односи само на запослене и бивше запослене у привредним друштвима у којима је покренут стечајни поступак или/и
  • Се односи на запослене у овим привредним друштвима који ове године остварују један од услова за одлазак у пензију.

 

Молимо вас да ово мишљење дате што пре, како бисмо упитили све заинтересоване да то своје право остваре у складу са поменутим Закључком.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић