O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.11.2015.год.
Број: 124

ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
У ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 

Поштоване колеге,

У складу са Oдлуком Председништва Самосталног синдиката металаца Србије које је одржано 02. новембра 2015. године, а које је анализирало стање и перспективу радника и предузећа металске индустрије у процесу приватизације, заказујемо  

ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ
ПРЕДСЕДНИШТВА ССМС И ПРЕДСЕДНИКА СО
ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

 

Заједничку седницу заказујемо за ЧЕТВРТАК 12.11.2015. године у БЕОГРАДУ, ДЕЧАНСКА 14, сала на II спрату зграде Савеза самосталних синдиката Србије - КАМЕНА САЛА, са почетком у 11.00 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Анализа стања и договор о наредним активностима

 

Напомена: У циљу припреме за ову седницу неопходно је да председници СО одрже састанке са Одборима СО и да уз консултацију са директорима заузму Ставове о току и окончању процеса приватизације и донесу Одлуке о синдикалним акцијама које ће преузимати у циљу заштите својих интереса.

Металски поздрав,        

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић