O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

BEOGRAD, 21.02.2011. IZVOR: SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU
("Sl. glasnik RS", br. 9/2011)

1. U Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 - ispravka, 15/09, 21/10 i 46/10), u Programu za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, u Poglavlju IV. NAČIN REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH, posle stava 13. dodaje se stav 14. koji glasi:
"Ako po isteku prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 2. ovog poglavlja ili po isteku prava na posebnu novčanu naknadu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 3. ovog poglavlja ne ispuni prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nastavlja se isplata novčane naknade, odnosno posebne novčane naknade do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u visini poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava."
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Stručni komentar

KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 9/2011

• Produžena isplata sredstava po osnovu posebne novčane naknade po Programu, odnosno novčane naknade u skladu sa propisima o zapošljavanju za lica koja su ovo pravo ostvarila, do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju •

Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011, stupa na snagu 24.2.2011. godine ) je dopunjen Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - ispr., 15/2009, 21/2010 i 46/2010 - dalje: Program), u delu IV. NAČIN REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH. Naime na kraju ovog Poglavlja dodat je novi stav koji glasi:
"Ako po isteku prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 2. ovog poglavlja ili po isteku prava na posebnu novčanu naknadu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju lice iz stava 3. ovog poglavlja ne ispuni prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nastavlja se isplata novčane naknade, odnosno posebne novčane naknade do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u visini poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava."
Podsećamo da su Programom utvrđeni različiti načini rešavanja viška zaposlenih za koje se lica mogu opredeliti, u zavisnosti od dužine staža osiguranja i od toga koji je način za konkretno lice najpovoljniji. Lica mogu da se opredele za ostvarivanje nekog od prava utvrđenih stavom 2. Poglavlja IV. NAČIN REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH, odnosno za:
novčanu naknadu u iznosu od 10 prosečnih zarada u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike - za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja;
novčanu naknadu u visini dinarske protivvrednosti 100 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, uz mogućnost mesečnog usklađivanja dinarske protivvrednosti novčane naknade;
otpremninu u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 ) i ostvarivanje prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju.
Ova lica mogu, pod određenim uslovima, da ostvare i pravo na novčanu naknadu u skladu sa članom 72. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010). Ukoliko tim licima nedostaje dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, mogu da ostvare i pravo na novčanu naknadu u trajanju od 24 meseca, odnosno do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.
Pravo na posebnu novčanu naknadu može da ostvari lice - višak zaposlenih - kome nedostaje do pet godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju. Posebna novčana naknada se isplaćuje delom u jednokratnom iznosu, a delom u ratama i to onoliko meseci koliko licu nedostaje do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.
Dopunom Programa omogućava se produženje isplate sredstava po osnovu posebne novčane naknade po Programu, odnosno novčane naknade u skladu sa propisima o zapošljavanju za lica koja su ovo pravo ostvarila u trajanju do 24 meseca, i to do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.
Iznos u kome će se vršiti isplata ovih sredstava određen je u visini poslednjeg isplaćenog iznosa sredstava posebne novčane naknade ili novčane naknade.
Razlog za ovakvu dopunu Programa je nedavna izmena propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu koje su izmenjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju u smislu njihovog pooštravanja za pojedine kategorije osiguranika sukcesivno, po godinama. Posledica ovakvih izmena propisa je da korisnici prava na posebnu novčanu naknadu u trajanju do pet godina, odnosno prava po osnovu zapošljavanja u trajanju do dve godine, nakon isteka ovih prava ne ispunjavaju prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju. Dopunom Programa postiže se da se nastavkom isplate već ostvarenih prava omogućava njihovo korišćenje do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, za ona lica koja su ta prava i ostvarila u odnosu na ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju.