O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.8.2015.
Број: 152/1

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
-н/р Државном секретару Ненаду Мијајловићу-

 

Поштовани, хајде да помогнемо ИМО „Пољострој“ у стечају Оџаци.

Наиме, фирма је приватизована познатим тајкунским начинима од стране породице Јерковић. Због „успешног“ пословања и других „незаконитих“ радњи привредно друштво је отишло у стечај.

У стечају, а из разлога добре тржишне позиције, „Пољострој“ успешно ради, добио је статус „претежног извозника“ и све је указивало да ће се цела прича добро завршити и за раднике и за Државу.

Међутим, поред борбе за правичан План реорганизације, појављују се порезници који, након 5 година, тврде да „Пољострој“, зато што је у стечају, нема право на повраћај ПДВ-а, иако се све ове године врши повраћај.

Стручњаци које смо контактирали не могу у закону да нађу основ за овакво „ново“ понашање порезника.

У име Самосталног синдиката металаца Србије и у моје лично име, молим Те да се ово питање реши на законит начин, што је могуће пре. Захтев за давање мишљења о овом питању упућен Вам је и од ИМО „Пољострој“ у стечају Оџаци и то још 13. августа 2015. године.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић