O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 14.8.2015.
Број: 102

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Н/Р МИНИСТРУ ЖЕЉКУ СЕРТИЋУ

 

Поштовани министре,

Анализирајући резултате примене Закона о приватизацији дошли смо до закључка да нам је веома брзо, крајем овог месеца, потребан заједнички састанак.

Наиме, у складу са Законом, добар део предузећа из металске индустрије је отишао у стечај са великом извесношћу да се из стечаја ликвидира, односно не препознајемо активности Вашег Министарства и Агенције за приватизацију да се кроз план реорганизације, предузећа која имају тржишну перспективу оспособе за нови живот. Такође, нисмо у потпуној информацији, нити препознајемо активности Министарства, нити видимо конктретан план Министарства и Агенције када су у питању заштићена предузећа за која смо сви рекли да су од стратешког значаја за Републику Србију.

Овом приликом такође желимо да се још једном запитамо каква је судбина тракторске индустрије, индустрије грађевинских машина и камионске индустрије и да ли она имају перспективу у овој земљи.

Имајући у виду напред речено, тражимо да се до краја овог месеца организују састанци на коме би сте представнике ССМС информисали о судбини ИМР-а ИМТ-а, 14.октобра, Заставе камиона, Фап-а итд, а затим по распореду за одржавање састанака, који би смо конкретно договорили, информисали каква је судбина заштићених предузећа, а затим да продискутујемо да ли и каква помоћ треба предузећима металске индустрије за које је расписан први јавни позив.

У нади да ћете ово писмо добронамерно разумети, очекујемо да ћете нас убрзо позвати на састанак.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић