O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 141/1
Београд, 20.7.2015.

  • ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВEТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Пре неколико дана смо Вам послали допис о блокади текућег рачуна привредног друштва ТФ Кабле Фабрика каблова Зајечар, кога је блокирала локална самоуправа за одређен парафискалан намет. Радници овог привредног друштва су због одузимања права на рад и неспремности локалне самоуправа на договор, организовали протест пред зградом локалне самоуправе.

Сада се припрема блокада текућег рачуна привредног друштва ППТ-ТМО ад Трстеник од стране Пореске управе. Допис превредног друштва Вам шаљемо у прилогу.

Поштовани, молимо Вас да помогнете и онемогућите блокаде рачуна привредних друштава по овим основама. Предлажемо Вам да заједно направимо састанке надлежних и представника привредних друштава у циљу изналажења одрживог, у обостраном интересу прихватљивог, компромиса.

Једно је потпуно сигурно, а то је, ако се блокаде реализују и наставе овим темпом, угасиће се привредна активност у Србији. Такође, је сигурно да то никоме није у интересу.

У очекивању Вашег јављања, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић