O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 16.6.2015.
Број: 92

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру господину Жељку Сертић-

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру господину Александру Вулин-

 

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Изјашњавањем надлежних служби Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на захтев АД „Индустрија мотора Раковица“ за разјашњење „опције 4“ Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину наведено је следеће:

„У глави III Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 9/15), предвиђено је да се изузетно, за субјекте приватизације над којим треба бити покренут стечај у складу са Акционим планом, могу обезбедити средства за исплату отпремнине при одласку у пензију, за запослене који испуњавају један од услова за остваривање права на пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Како АД „Индустрија мотора Раковица“ није било обухваћено Акционим планом за окончање поступка приватизације за 188 субјекта кроз покретање стечаја (Закључак Владе 05 број: 023-772/2015-01 од 31. јануара 2015. године) на исто се не може применити горе наведена одредба“.

Поштовани, овакав одговор није споран од стране службеника министарства које спроводи одлуке надлежних органа, али није правичан јер доводи радника у неравноправан положај.

Из тих разлога, молимо Вас да неправду исправите тако што ће и други радници који испуњавају услове за одлазак у пензију а њихова предузећа иду у стечај моћи да користе права на исплату отпремнине као и радници 188 предузећа из Акционог плана.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић