O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 19.5.2015.г    
Број: 79                  

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р МИНИСТРУ ЖЕЉКУ СЕРТИЋУ-

 

Поштовани Министре,

У складу са нашим начелним договором на данашњој седници Социјално-економског савета предлажемо Вам да у петак 22.5.2015. године направимо састанке по следећем распореду:

1. "14.октобар" Крушевац - 09,00 сати
2. Група Застава возила - 10,00 сати
3. ИМР Раковица и ИМТ Земун  - 11,00 сати
4. Мајевица Бачка Паланка  - 12,00 сати
5. Минел трансформатори Рипањ - 13,00 сати

Такође, предлажемо да у времену од 14,00 до 16,00 сати направимо састанке са овим фирмама:

1. "Заваривач" Врање - 14,00-14,30
2. "Утва" Панчево - 14,30-15,00
3. "Петар Драпшин" Младеновац -15,00-15,30
4. "Гибњара" Краљево - 15,30-16,00

Поштовани Министре,

Молимо Вас да нам у најскоријем времену потврдите горњи предлог како бисмо даље обавештавали директоре и председнике синдиката.

Металски поздрав,