O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.3.2015.
Број: 60  

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору Агенције-

 

Поштовани,

Дописом Самосталног синдиката металаца Србије од 10. марта 2015. године затражили смо састанак са Вама, а у вези приватизације ППТ Кочна техника из Трстеника и „Лола фот“ д.о.о из Лешка.

Ви сте нам дописом од 12. марта 2015. затражили дописе потенцијалних инвеститора за ППТ „Кочна техника“, што смо Вам, након два дана, и доставили.

Молимо Вас да нам закажете састанак.

Овом састанку треба прикључити и молбу пословодства и синдиката ППТ „Делови“ из Новог Пазара, чији Вам допис достављамо.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.