O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.3.2015.
Број: 59

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА
-н/р Министру Златибору Лончар-

 

Поштовани Министре,

У име Самосталног синдиката металаца Србије обраћамо Вам се за помоћ у решавању проблема овере здравствених књижица за запослене у АД „Радијатор“ из Зрењанина.

Наиме, ово приватизовано привредно друштво улаже максималне напоре да, на веома тешким тржишним условима, обезбеди производњу и пласман, као и да обезбеди финансијска средства за сервисирање обавеза према Држави и обавеза према 500 запослених.

Из тих разлога, ово привредно друштво није у могућности да за месец април 2015. године уплати допринос за здравствено осигурање за своје запослене.

Поштовани Министре, у циљу решавања овог проблема, молимо Вас за хитан састанак. У раду састанка би учествовали представници пословодства и синдиката „Радијатор“ Зрењанин и Преседник Самосталног синдиката металаца Србије.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.