O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.3.2015.
Број: 58

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Жељку Сертић-

 

Поштовани Министре,

Користимо прилику да Вас информишемо да је 5-ти Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије, који је одржан 26. марта 2015. године, изабрао ново руководство, на челу са Зораном Вујовићем, председником Самосталног синдиката металаца Србије.

На Конгресу је, поред осталог, донета Резолуција о привредним друштвима у рeструктурирању, односно о процесу приватизације тих привредних друштава.

У поменутој Резолуцији, поред оцене стања у привредним друштвима у реструктурирању и запосленим у њима, оцењено је да је неопходно организовати хитан састанак са министром привреде Жељком Сертићем.

У том смислу, поштовани Министре, од Вас очекујемо да, већ у току ове седмице, закажете састанак са новим руководством Самосталног синдиката металаца Србије. На састанку би, поред Председника и Секретара ССМС, присуствовали и председници организационих делова ССМС за покрајину Војводину и Косово и Mетохију, град Београд и три региона и то за Источну, Централну и Западну Србију.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.