O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 14.01.2015.
Број: 04

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору мр Љубомир Шубара

 

Поштовани,

У име Самосталног синдиката металаца Србије, у име мојих сарадника и у моје лично име честитамо Вам на избору за Директора Агенције за приватизацију.

Имајући у виду велики степен одговорности за приватизацију неприватизованих предузећа и тако омогућавање њиховог рада и развоја, оцењујемо да је велика храброст и одважност прихватање оваквог посла, на чему Вам одајемо признање.

Оцењујемо, такође, да је веома важно да остваримо обострано добру сарадњу и тако, на најбољи начин, кроз процес приватизације направимо најбоље резултате од интереса за запосленe и Републику Србију.

У складу са тим предлажемо Вам да први састанак одржимо почетком фебруара месеца 2015. године о чему ћемо Вам упутити посебно писмо.

Металски поздрав.