O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.12.2014.
Број: 195

 

ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС,
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ВОЈВОДИНУ
И ГРАД БЕОГРАД

 

Поштоване колеге,

На седници Управе ССМС која је одржана 24.12.2014. године донели смо Одлуку /потврдили предходну Одлуку седнице Управе ССМС /да се свим  синдикалним организацијама и јединственим синдикалним организацијама које су спровеле изборе у складу са Статутом ССМС верификују избори и мандати.

Такође, донели смо Одлуку да верификацију мандата ураде председници  регионалних организација ССМС, Организације ССМС за Покрајину Војводину и Организације ССМС за град Београд и Статутарни одбор ССМС. У том смислу, да бисмо верификовање мандата организовали неопходно је да Самосталном синдикату металаца Србије и Статутарном одбору ССМС доставите записнике изборних комисија синдикалних организација и јединствених синдикалних организације којима се констатује да су избори спроведени у складу са Статутом ССМС и да су предложени кандидати за функционере у синдикалним организацијама и
јединственим синдикалним организацијама изабрани у складу са Статутом ССМС.

Одмах по добијању извештаја изборних комисија организоваћемо верификацију мандата.

Са поштовањем,