O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број:  184
Београд, 15.12.2014.

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру Алаксандру Вулину-

 

Поштовани Министре,

Влада Републике Србије, на својој седници од 27. новембра 2014. године, усвојила је Одлуку о утврђивању Програма за решавања вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припеме за приватизацију.

На основу ове Одлуке, Ваше Министарство је покренуло поступак утврђивања вишка запослених по привредним друштвима која се налазе у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију.

Међутим, опцију - „пет година до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију“ – не могу да користе жене раднице, од којих смо добили бројене захтеве да им се омогући да ову опцију користе.

Оне су се самоиницијативно обраћале Вашем Министарству, јер су их правне службе привредних субјеката упућивале на чињеницу да су од тог Министарства добиле налог да жене раднице, из неког разлога не могу да се јављају за наведену опцију.

Мишљење које су поједине жене раднице добиле од Вашег Министарства достављамо Вам у прилогу, са коментаром да је неразумљиво, без позивања на конкретне чланове Закона о пензијском и инвалидском осугурању или неког другог прописа.

Поштовани Министре, молимо Вас да лично интервенишете и донестете једину могућу одлуку а то је да жене раднице могу да користе и наведену опцију, јер се Закон о пезијском и инвалидском осигурању на које се позивају у мишњењу из Вашег Министарства.

Металски поздрав,            

Достављено:

-наслову

-Помоћнику Министра, Зорану Лазићу,

-Помоћнику Министра, Љиљани Џувер

-сајт ССМС

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

ПРИЛОЗИ