O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 09.12.2014.
Број: 179

СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Као што Вам је познато Влада Републике Србије је на својој седници од 27. новембра 2014. године усвојила Одлуку о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију.

У вези са Програмом истичемо следеће захтеве, за које предлажемо да их размотри Социјално – економски савет Републике Србије, и то:

  • тражимо да се преиспита висина новчане накнаде динарске противвредности 200 евра по години стажа осигурања и да се у складу са досадашњим износом из Програма 2006.г - 2013.г. и да износи 300 евра. На тај начин би све раднике довели у равноправан положај;
  • због доношења новог Закона о ПИО и „проклизавања“ стажа за жене по четири месеца  годишње, драстично су оштећене жене јер ни једна не може ући у опцију Програма - 5 година до првог услова за пензију. Тражимо да се  пресечно стање за одлазак у пензију до Нове године третира по „старом“ Закону о ПИО, јер усклађивање стажа почиње од 01. јануара 2015. године;
  • у склопу реализације поменутог Програма предлажемо да размотрите и питање изналажења могућности за повезивање стажа радницима који су остварили услов за одлазак у пензију.

 

Поштовани, имајући у виду озбиљност питања која смо предложили очекујемо да ћете седницу Социјално – економског савета Републике Србије сазвати што је могуће пре.

Металски поздрав,         

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић, с.р.