O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 05.12.2014.
Број: 173

РАДНИЦИМА И РАДНИЦАМА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО

СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО

 

- МЕНАЏМЕНТУ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО -

 

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије са пажњом и интересовањем прати развој догађаја око приватизације Железаре Смедерево, а све у циљу отварања дугорочно стабилних услова за пуну упосленост капацитета овог привредног друштва, очување и раст запослености, као и стабилност и раст зарада запослених у Железари Смедерево.

У том смислу, Самостални синдикат металаца Србије даје пуну подршку напорима Владе Републике Србије и менаџменту Железаре Смедерево да се обезбеди најповољнији инвеститор.

Такође, Самостални синдикат металаца Србије подржава напоре и активности Синдикалне организације Самосталног синдиката Железаре Смедерево да заштити интересе предузећа и радника, па из тог разлога са пуним капацитетом стоји иза става да запослене у Железари Смeдерево, у процесу приватизације, односно у Радној групи за приватизацију Железаре Смедерево, представља Синиша Прелић, председник Синдикалне организације Самосталног синдиката Железаре Смедерево.

Металски поздрав,                    

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић, с.р.