O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

  Број: 129/1
  Београд, 31.10.2014.


МИНИСТАРСТВО ПРИВРДЕ
н/р ДРАГАНУ СТЕВАНОВИЋУ, државном секретару

 


У складу са нашим договором са састанка од 31.10.2014. године,  предлажемо Вам да се на секторску радну групу за металску индустрију, поред предузећа која су наведена да се приватизују по моделу продаје капитала,  позову и следећа прeдузећа металске индустрије, и то:

  • ППТ КОЧНА ТЕХНИКА – ТРСТЕНИК;
  • ППТ ЗАПТИВЦИ – ТРСТЕНИК;
  • ЗАСТАВА БЕЗБЕДНОСТ – КРАГУЈЕВАЦ,  чије питање треба решити у оквиру решавања питања ГРУПЕ ЗАСТАВА ВОЗИЛА КРАГУЈЕВАЦ:
  • ДМБ – РАКОВИЦА,  јер постоји заинтересовани купци за куповину Холдинга и Фабрике аутомобила;
  • СИСТЕМ ГОША – чија питања треба решавати на заједничком састанку свих Гошиних фирми;
  • ИВО ЛОЛА РИБАР  – чија питања треба решавати на заједничком састанку свих Лолиних фирми;
  • ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА – ШАБАЦ;
  • МЕТАЛ СИСТЕМИ – КРАГУЈЕВАЦ;
  • ПЕТАР ДРАШИН - НОВИ САД;
  • ХК ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА – НИШ – чија питања треба решавати на заједничком састанку свих зависних  друштава;
  • ЗАСТАВА ПЕС - СУРДУЛИЦА чија питања треба решавати на заједничком састанку свих зависних  друштава;
  • МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА – НИШ, чија питања треба решавати на заједничком састанку свих зависних  друштава;
  • МИН ВАГОНКА – НИШ;
  • МИН ЛОКОМОТИВА – НИШ;
  • ЗАСТАВА АУТОДЕЛОВИ – КНИЋ,  постоји писмо  о заинтересованости.

 

Очекујемо од Вас разумевање за заједички став да питања приватизације и ових  фирми решавамо на заједничком састанку на којем би, поред чланова радне групе, били и представници послодавца и синдиката горе наведених фирми.
Металски поздрав,

Достављено:

  • М.Тривунцу, Министарство привреде  
  • Р.Савићевићу, Министарство привреде

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић