O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.8.2014.г.
Број: 97

Поштовани колега,

Овим путем Те обавештавам да је Управа Самосталног синдиката металаца Србије на својој 25. редовној седници донела одлуку да се формира Радна група приватизованих предузећа Самосталног синдиката металаца Србије која би се бавила радом и проблемима приватизованих предузећа металске индустрије Србије.
На основу те Одлуке, Регионалне организације ССМС за источну, централну и западну Србију, као и Покрајинска организација ССМС за АП Војводину и Организација ССМС за град Београд предложиле су по два представника за чланове наведене Радне групе и то;

Источна Србија
1.- Новица Поповић - Алфа плам - Врање
2.- Љубиша Стојановић - Агромеханика - Бољевац
Београд
1.- Дејан Чубрић – Галеб Џити – Београд
2.- Милорад Плавшић - Минел Котлоградња – Београд
Централна Србија
1.- Славко Благојевић - Гоша Монтажа - Велика Плана
2.- Горан Милић – председник Градског одбора металаца  Крагујевца
Западна Србија
1.- Драгован Драшковић – Ваљаоница бакра - Севојно
2.- Бојан Јанчић – Горење Ваљево
Војводина
1.- Велимир Вјештица
2.- Радомир Ћирић

Поштовани колега,

Као члану Радне групе достављам Ти позив за први састанак Радне групе приватизованих предузећа металске индустрије Србије.