O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 26.01.2011. БР.6. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије Вас моли да се мало позабавите следећим проблемом.

Наиме, у многим предузћимa металске индустрије у току је реализација раније договореног и одобреног социјалног програма – опције одласка на биро рада 5 година до пензије.

И све би било у реду да, у међувремену, нијсу ступиле на снагу измене и допуне Закона о пензијско-иналидском осигурању које од 2012. године продужавају пензијски стаж за жене за по 4 месеца. Ова чињеница утиче на оствривање права по социјалном програму за колегинице јер им након 5 година на тржишту рада недостаје више месеци за стицање услова за одлазак у пензију.

На овај проблем смо указивали и у току преговора око измене поменутог Закона и тада нам је обећано да ће се то питање разрешити на време.

Ево, прође доста времена а никако да то питање разрешимо. 

У очекивању Ваше реакције, металски поздрав.