O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.8.2014.
Број: 94

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
-н/р Министру-

 

Поштовани Министре,

Пре свега захваљујем се на контакту премо СМС-а.

Проблем је у чињеници да велики број радника у металском сектору предузећа у реструктурирању, већ више месеци а негде и година, не прима никакву зараду.

На састанку који смо одржали 16. јула 2014. године истакли смо то питање као велики проблем.

У овом тренутку најургентнија ситуација је у Застава камиони Крагујевац и у ИМТ Београд. По нашим информацијама за исплату минималаца за раднике ових фабрика треба негде око 25.000.000 динара.

Молимо Вас да са укључите и са представницима Министарства привреде решите овај проблем.

Напомињемо да су документа за исплату минималаца за ове две фабрике уредно предата и да се већ дуже време налазе у Министарству привреде а проблем никако да се реши.

Молимо Вас да се сложимо да одговор „нема пара, чекамо ребаланс Буџета...“ за нас није одговор и да, ако замислимо како је тим радницима и њиховим породицама, решење мора да се нађе одмах.

Металски поздрав.