O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 5.8.2014.
Број: 87 

РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ

 

Поштовани,

ХК „ГОША“ АД у реструктурирању из Смедеревске Паланке поднела је Агенцији за приватизацију захтев за давање сагласности за продају дела имовине у пословном простору на 10. спрату палате Јадран у улици Немањиној бр.4 у Београду.

Агенција за приватизацију се закључком огласила ненадлежним и цео предмет проследила наслову. Имајући у виду да ће позитивно или негативно решење предметног захтева утицати на социјални и материјални положај запослених у ХК „ГОША“ АД сматрамо за неопходно да у међусобном дијалогу појаснимо наше захтеве.

У том смислу предлажемо Вам да током ове или почетком следеће седмице организујемо састанак на коме би, поред представника Дирекције били присутни Директор ХК „ГОША“ АД, Председник Синдикалне организације „ГОША“ и Председник Самосталног синдиката металаца Србије.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.