O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.7.2014.
Број: 74

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 

Поштовани,

Радна група предузећа у реструктурирању пратећи ситуацију у предузећима у реструктурирању металске индустрије Србије констатује да је ситуација веома тешка и критична. Оцене су базиране на чињеницама да радници у овим предузећима нередовно примају зараде, да им нису оверене здравствене књижице, а да се сама предузећа налазе у веома тешкој – критичној пословној ситуацији.

Из тих разлога тражимо да са Радном групом предузећа у реструктурирању одржимо хитан састанак на коме би се договорили о заједничким активностима на превладавању тешке ситуације.

Предлажемо да се састанак у Јагодини одржи у уторак 15.7.2014. године.
Предлажемо да се састанак у Чачку одржи у среду 16.7.2014. године.
Предлажемо да се састанак у Трстенику одржи у четвртак 17.7.2014. године.
Предлажемо да се састанак у Београду одржи у петак 18.7.2014. године.

Очекујемо Ваш позив,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић