O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.7.2014.
Број: 72

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
н/р Министру

 

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо Вам два дописа и то:

  • допис оба репрезентативна синдиката ИМК 14. октобар Крушевац
  • Самосталног синдиката Застава камиони Крагујевац.

 

Из оба дописа видећете да су синдикалне организације ступиле у штрајк, односно организовале протесте због тешке материјалне ситуације, немања посла, као и због неперспективности за њихове фирме. Њихова оцена, као и оцена многих других радника предузећа у реструктурирању, која се налазе у истој или сличној ситуацији, је да се ово више не може трпети и због тога су изашли на улицу.

Од Вас тражимо следеће:

  • да одмах обезбедите исплату минималних зарада (као и исплату заосталих зарада) за све раднике предузећа металске индустрије Србије који месецима не примају зараде;
  • да почетно обезбедите из средстава Фонда за развој обртна средства за наставак и покретање производње за предузећа у реструктурирању;
  • да на нивоу Владе, покрајинских, градских и локалних самоуправа, као и у договору са јавним комуналним предузећима омогућите комерцијалне контакте са предузећима у реструктурирању ради запошљавања истих;
  • да одмах започне процес реструктурирања и да се исти заврши тако да велика већина предузећа у реструктурирању и радника у њима наставе да раде;
  • да одмах ступите у контакт са предузећима у реструктурирању који имају стратешког партнера како би тај процес био завршен у најкраћем могућем року.

 

Оцењујемо за корисне разговоре које смо имали са Државним секретаром и сматрамо да исте треба наставити како би се међусобно информисали и заједнички дошли до најповољнијих решења за свако предузеће појединачно.

Металски поздрав,