O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Писмо Председнику Управног одбора фонда солидарности

БЕОГРАД, 18.01.2011. БР. 12/1. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Директору Фонда-

Поштовани,

Као што вам је познато АД Фабрика пумпи „Јастребац“ из Ниша је у стечају, кога заступа стечајни управник,  Аца Николић.

У складу са Законом о стечају,  стечајни управник је, уз сагласности и подршку Самосталног синдиката металаца Србије, поднео План реорганизације, као начин да се ово предузеће спасе, задрже радна места и производни програм.

На основу Плана реорганизације,  овлашћени вештак је извршио процену капитала стеачајног дужника, по процентуалном учешћу свих поверилаца у капиталу стечајниг дужника.

По налазу овлашћеног вештака призната потраживања Фонда за развој износе 98.603.741,00 динара, што износи 16,10870179 процената учешћа у капиталу стечајног дужника.

По Закону о стечају,  након ове фазе поступка следи састанак поверилаца који треба да се изјасне о Плану реорганзације. У колико се План реорганизације прихвати,  ова фабрика има шансе да настави да ради и да се дугови сервисирају,  а уколико се План реорганизације не усвоји,  следи правно ликвидирати.

Имајући увиду да се ради о производном програму који је једини у нашој земљи а по нашим информацијама и у ближем окружењу, да ће се очувањем фабрике задржати и радна места и радници,  неопходно је да на  састанку са Вама разјаснимо све аспекте овог проблема и договоримо се о заједничком наступу на Одбору поверилаца.

Чекамо Ваш позив за састанак. Металски поздрав.

 

Писмо Председнику Управног одбора фонда солидарности

БЕОГРАД, 18.01.2011. БР. 12/1. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ МИНИСТРУ МЛАЂАНУ ДИНКИЋУ

Поштовани Министре,

Као што вам је познато АД Фабрика пумпи „Јастребац“ из Ниша је у стeчају, кога заступа стечајни управник Аца Николић.

У складу са Законом о стечају стечајни управник је, уз сагласности и подршку Самосталног синдиката металаца Србије, поднео План реорганизације, као начин да се ово предузеће спасе, задрже радна места и производни програм.

На основу Плана реорганизације овлашћени вештак је извршио процену капитала стеачајног дужника, по процентуалном учешћу свих поверилаца у капиталу стечајниг дужника.

По налазу овлашћеног вештака призната потраживања Фонда за развој износе 98.603.741,00 динара, што износи 16,10870179 процената учешћа у капиталу стечајног дужника.

По Закону о стечају након ове фазе поступка следи састанак поверилаца који треба да се изјасне о Плану реорганзације. У колико се План реорганизације прихвати ова фабрика има шансе да настави да ради и да се дугови сервисирају а уколико се План реорганизације не усвоји следи правно ликвидирати.

У смислу напред изнетог,  молимо Вас да се на седници Управног одбора Фонда солидарности определите да Фонд солидарности на седници Одбора порерилаца гласа за План реорганизације. Овим поступком фабрика би у догледно време почела са радом а радници би задржали своја радна места.

У нади позитивног одговора металски поздрав.