O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 65
Београд, 06.06.2014.

 • ПРЕДСЕДНИКУ РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ 
 • ПРЕДСЕДНИКУ ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
 • ПРЕДСЕДНИКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ ЗА ГРАД БЕОГРАД  

 

Поштоване колеге,

У прилогу  овог дописа достављамо Вам Одлуку Управе ССМС о расписивању избора у Самосталном синдикатау металаца Србије,  донете на седници од 05. јуна 2014.г.
Потребно је да  на бази ове ОДЛУКЕ и ваших Правила,  на седницама Ваших надлежних органа донесете ОДЛУКУ о расписивању избора за Вашу територију.
Такође,  неопходно је да искоординирате активности о расписивању и спровођењу избора у синдикалним организацијама, јединственим синдикалним организацијама ( ЈСО ), одборима металаца за општину, више општина и града,  имајући у виду Вашу Одлуку о расписивању избора, Одлуку Управе ССМС о расписивању избора, као и Одлуку Већа СССС о расписивању избора.

Поштоване колеге,
У циљу међусобног информисања и координирања,  неопходно је да нас периодично извештавате о предузетим активностима.

Такође у прилогу мовог дописа, достављамо Вам информасцију СССС везано за измене и допуне Закона о раду.
Достављену информацију треба проследити свим Синдикалним организацијама са ваше територије,  ради информисања чланства и запослених.

Металски поздрав,

 

Број: 65
Београд, 06.6.2014.
                                                   
На основу члана 82. Статута  Самосталног синдиката металаца Србије и Одлуке Већа СССС о одржавању избора у синдикатима и Савезу  самосталних синдиката  Србије, Управа  Самосталног  синдиката металаца  Србије, на XXV. седници  од  05.6.2014.. године, доноси:

О   Д   Л  У   К   У

 

О  РАСПИСИВАЊУ  ИЗБОРА  У  САМОСТАЛНОМ  СИНДИКАТУ  МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

Члан 1.

Расписују се избори у  Самосталном синдикату  металаца Србије, и то у:

 1. синдикалним организацијама;
 2. јединственим синдикалним организацијама;
 3. општинским организацијама синдиката;
 4. градским  организацијама синдиката ( Нови Сад, Ниш, Крагујевац);
 5. регионалним организацијама синдиката;
 6. покрајинским организацијама синдиката;
 7. организацији  синдиката за град Београд;
 8. органима Самосталног синдиката  металаца Србије.

 

Члан 2.

Избори у  Самосталном синдикату металаца Србије почињу 1. октобра 2014. године  и завршавају се одржавањем V Конгреса  Самосталног синдиката металаца Србије.

Члан 3.

Изборне активности спроводе се у следећим роковима:

 1. у синдикалним организацијама и ЈСО од 01. октобра до 30. новембра 2014. године;
 2. у одборима металаца за општину, више општина и град од 30. новембра 2014. године до 15. јануара 2015. године;
 3. у организацији ССМС за град Београд  од 15. јануара до 31. јануара 2015. године;
 4. у организацијама ССМС за регионе и покрајине од 01. фебруара до 15. марта 2015. године и
 5. Конгрес  ССМС до 15. априла 2015. године.

 

Синдикална организација

Члан 4.

1. У Синдикалној организацији бирају се:

- повереници синдикалних подружница (на основу Правила о        организовању и   раду Синдикалне организације),
- чланови Скупштине синдикалне организације  (на основу Правила о организовању и раду Синдикалне организације).

1.1.У Синдикалној организацији без синдикалне подружнице  бира се председник, заменик председника и Надзорни одбор (на основу  Правила о организовању и раду Синдикалне организације).

1.2.Правилима Синдикалне организације може се предвидети у  великим синдикалним подружницама избор повереника  организационих целина.

2. Скупштина синдикалне организације бира:

        - председника Синдикалне организације ( на основу Правила о организовању и раду Синдикалне организације),

        - заменика председника Синдикалне организације (на основу Правила о организовању и раду Синдикалне организације),

        - чланове  Надзорног одбора ( на основу Првила о организовању и раду Синдикалне организације),

        - делегате за Скупштину ЈСО, (на основу Правила о организовању и раду Јединствене синдикалне организације),

        - представнике Синдикалне организације у Одбор општина, за више општина или града (на основу Правила о организовању и деловању Одбора),

        - представнике Синдикалне организације у Скупштину  покрајинске  и организације синдиката за град Београд  ( на основу  Правила о организовању и раду покрајинске и организације ССМС за град Београд).

3. Скупштина синдикалне организације евидентира и предлаже кандидате за органе Самосталног синдиката  металаца Србије и Савеза самосталних синдиката Србије, и то:

3.1. Ниво локалне самоуправе

- за председника и секретара Одбора организације Самосталног синдиката металаца Србије  за општину – више општина – град ( у складу са  Правилима – одлуком Регионалне организације ССМС),

- за чланове, председника и секретара Већа Савеза самосталних  синдиката Србије за општини, више општина, и града ( на  основу Одлуке Већа СССС о одржавању избора).

3.2. Ниво региона

- за председника и секретара организације и чланове надзорног одбора Самосталног синдиката металаца Србије за регион Источне, Западне и Централне Србије ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду регионалне организације),
- за чланове Одбора регионалне организације (у складу са Правилима регионалне организације)
- за чланове Надзорног одбора

3.3. Ниво Аутономне покрајине

 1. за председника Одбора организације Самосталног синдиката металаца  Србије за  Покрајину ( у складу са Статутом ССМС),
 2. За представнике Скупштине и Покрајинског одбора (у складу са Правилима о организовању и раду),
 3. За чланове Надзорног одбора.

 

3.4. Ниво града Београда

- за председника Одбора организације Самосталног синдиката металаца за град Београд ( у складу са Статутом ССМС),
- за представнике синдикалних организације у Скупштину и Одбор (у складу са Правилима о организовању и раду),
- за чланове Надзорног одбора.

3.5. Ниво Самосталног синдиката металаца Србије

- за  чланове Конгреса (на основу члана 77. Статута ССМС), и то:
- Регион Источна Србија 10 делегата,
- Регион Централна Србија 18 делегата,
- Регион Западна Србија 18 делегата,
- град Београд 7 делегата,
- Покрајина Косово и Метохија 2 делегата и
- Покрајина Војводина 10 делегата.
Утврђује се укупно 100 делегата Конгреса,
- за председника  ( у складу са Статутом ССМС)
- за чланове Управе, по представничком принципу ( на основу члана 81. Статута ССМС), и то:                       

- Регион Источна Србија 3 чланa,
- Регион Централна Србија 5 чланова,
- Регион Западна Србија 5 члана,
- град Београд 2 члана,
- Покрајина Косово и Метохија 1 члан по функцији
- Покрајина Војводина 3 члана.
УПРАВА БРОЈИ УКУПНО 31 ЧЛАНА
- за секретара  ( у складу са Статутом  ССМС)          

за чланове Статутарног и Надзорног одбора ( у складу са Статутом ССМС)

3.6. Ниво Савеза самосталних синдиката Србије

- за Председника ( на основу Одлуке Већа СССС о одржавању избора)
- за Секретара Већа ( на основу Одлуке Већа СССС о одржавању избора)
- за потпредседнике Већа ( на основу Одлуке Већа СССС о одржавању избора)
- за чланове Већа ( на основу Одлуке Већа СССС )

Јединствена синдикална организација

Члан 5.

 1. Скупштина ЈСО бира: 
 1. председника ЈСО (у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду ЈСО)
 2. заменика председника ЈСО ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду ЈСО)
 3. чланове Надзорног одбора ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о роганизовању и раду ЈСО)
 1. Правилима о организовању и раду ЈСО уређују се питања везана за улогу ЈСО у изборној процедури за  предлагање и  евидентирање чланова органа  за функције у Самосталном  синдикату металаца Србије, Савезу самосталних синдиката Србије.

 

У случају  свођења предлога из синдикалних организација и  предлагање нових кандидата, Одлуком Одбора ЈСО мора се  предвидети прецизна процедура. У случају да се предлози кандидата  само верификују на седници Одбора довољно је, о тој активности, само, назнака у Правилима.

Организација за више општина - општинска – градска организација синдиката

Члан 6.

 1. У складу са Правилима о организовању и раду организације ССМС за регион, покрајине и Београд Одбор  организације Самосталног синдиката металаца Србије за  више општина – општину – градове, бира:

 

- председника и секретара одбора ( у складу са Статутом ССМС)

- представнике  више општина – општинске – градске организације синдиката  у Одбор регионалне организације синдиката ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду)

- чланове Надзорног одбора ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду)

 - чланове Већа  СССС за општину – град ( на основу  Одлуке Већа СССС за територију)

 1. Одбор организације синдиката металаца Новог Сада, поред алинеја из претходне тачке, бира и :

- представнике одбора у Покрајински одбор металаца Војводине

 1. Одбор организације  ССМС више  општина – општине – града:

     
- своди евидентиране кандидате у синдикалним организацијама и формира предлоге за председника, секретара за више општина – општинских - градских организација ССМС ( у складу са Правилима о организовању и раду)
-  предлаже кандидата за председника регионалне организације ССМС ( у складу са Статутом ССМС и Правилима о организовању и раду)
- своди евидентиране кандидате у синдикалним организацијама и предлаже кандидате  за више органе ССМС, СССС (  у складу са Статутом ССМС)
- предлаже кандидате за делегате Конгреса ССМС, СССС ( на основу Одлуке надлежних органа).

Регионална организација ССМС

Члан 7.

 1. Одбор регионалне организације   ССМС бира:
 2. председника и секретара/именује/ одбора  (на основу Статута ССМС)
 3. Надзорни одбор (на основу Статута ССМС)
 4.  члана Управе ССМС (на основу Статута ССМС)
 5.  делегата Конгреса ССМС(на основу Статута ССМС и ове Одлуке)

 

 1. Одбор регионалне организације:
 2. утврђује предлог кандидата  за председника ССМС и секретара  ССМС (на основу Статута ССМС),
 3. утврђује  кандидате за избор чланова Статутарног  и Надзорног одбора ССМС (на основу Статута ССМС)
 4. своди листу кандидата за најодговорније функције у СССС ( на основу Одлуке о изборима)
 5. предлаже  кандидате за делегате  Конгреса СССС ( на основу Одлуке о изборима).

Покрајинска организација   и организација ССМС за град Београд:

Члан 8.

 1. Скупштина Покрајине и града Београда бира:
 2. председника одбора (у складу са Статутом ССМС и Правила о организовању и раду) и
 3. Надзорни одбор (у складу са Статутом ССМС и Правила о организовању и раду).

 

 1. Покрајински одбор бира:
 2. Чланове органа СССВ (Одлуке о изборима)
 3.  чланове Управе ССМС (у складу са Статутом ССМС о овом Одлуком)
 4.  делегата Конгреса ССМС (у складу са Статутом ССМС о овом Одлуком).

 

 1. Покрајински одбор:
 2. утврђује по једног кандидата  за председника ССМС и секретара  ССМС ( у складу са Статутом ССМС ),
 3. утврђује кандидате за избор чланова  Статутарног и Надзорног одбора  ССМС (у складу са Статутом ССМС ),
 4. предлаже кандидате за делегате Конгреса СССС,
 5. своди листу кандидата за најодговорније функције у СССС (на основу Одлуке о изборима).

 

 1. Градски одбор металаца Београда бира:
 2. чланове органа ССС града Београда ( на основу Одлуке о изборима)
 3. делегата Конгреса ССМС ( у складу са Статутом ССМС )
 1. Градски одбор металаца Београда:
 2. утврђује  по једног кандидата  за председника ССМС и секретара  ССМС (у складу са Статутом ССМС ),
 3. утврђује кандидате за избор чланова Статутарног и  Надзорног одбора ССМС ( у складу са Статутом ССМС ),
 4. своди листу кандидата за најодговорније функције у СССС ( на основу Одлуке о изборима)
 5. предлаже кандидате за делегате Конгреса СССС.

 

Органи Самосталног синдиката металаца Србије

Члан 9.

Конгрес ССМС бира:

 1. председника ССМС ( у складу са Статутом ССМС )
 2. Статутарни и Надзорни одбор ССМС ( у складу са Статутом ССМС)

Конгрес ССМС верификује мандат члановима Управе ССМС (у складу са Статутом ССМС ).

Управа ССМС:

 1. бира секретара ССМС ( у складу са Статутом ССМС ),
 2. верификује потпредседнике, на предлог председника  ССМС ( у складу са Статутом ССМС ),
 3. бира чланове Већа СССС (у складу са Одлуком о избору)
 4. бира чланове Конгреса СССС ( у складу са Одлуком о избору)
 5. утврђује предлоге за најодговорније  функције у  СССС (у складу са Одлукoм о избору).

 

Члан 10.

Синдикалне организације које су пре 01. октобра 2014. године  одржале превремене изборе, а не пре  01. марта 2014. године, исти се  сматрају редовно спроведеним изборима у складу са Одлуком регионалне организације ССМС за централну Србију, регионалне организације ССМС за западну Србију, регионалне организације ССМС за источну Србију, покрајинске организације ССМС за АП Војводину и организације ССМС за град Београд.

Члан 11.

     Избори у Самосталном синдикату металаца Србије у складу са Статутом Самосталног синдиката металаца Србије, уважавајући правила и процедуру из члана 15. и 16.  Статута Самосталног синдиката металаца Србије.
У случају да се изборна процедура не може спровести по члану 16. Статута Самосталног синдиката металаца Србије, Управа Самосталног синдиката металаца Србије ће, на образложен захтев  регионалних одбора, као и одбора покрајина и одбора за град Београд, донети посебну одлуку.

Члан 12.

Синдикалне организације, јединствене синдикалне организације дужне су, на основу члана 208. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05), да одлуку о избору председника и чланова органа синдикалне организације и ЈСО доставе послодавцу у року од 8/осам/ дана од спровођења избора.

Члан 13.

На основу члан 15. став 1 алинеја девет потребно је Управи ССМС, у року од 8./осам/ дана од спроведених избора, доставити тражени изборни материјал ради верификације мандата.        

Члан 14.

Одлука ступа на снагу даном усвајања на седници Управе ССМС.

 

ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ
Број: сл.
Београд 04.06. 2014. године

            На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници  од 04.06.2014. године, донело је

О Д Л У К У
О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

Основне одредбе

Члан 1.

Избори у Савезу самосталних синдиката Србије спроводе се за чланове органа и носиоце функција у синдикалним организацијама самосталних синдиката код послодаваца, самосталним синдикатима Србије, савезима самосталних синдиката на територији и Савезу самосталних синдиката Србије.

Члан 2.

Избори у Савезу самосталних синдиката Србије почињу 1. октобра 2014. године и завршавају се одржавањем XV конгреса Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 3.

Овом одлуком ближе се уређује спровођење избора за чланове органа и носиоце функција у Савезу самосталних синдиката Србије и савезима самосталних синдиката на територији.
Самостални синдикати Србије полазећи од статута синдиката и рокова утврђених овом одлуком својом одлуком ближе регулишу изборе за чланове органа и носиоце функција у синдикалним организацијама и самосталном синдикату.

Савез самосталних синдиката Србије и
Савез самосталних синдиката на територији

Избор чланова органа

Члан 4.

У Савезу самосталних синдиката Србије избори се спроводе за делегате XV конгреса и чланове Већа, Надзорног и Статутарног одбора.

Члан 5.

У Савезу самосталних синдиката покрајине Војводине избори се спроводе за делегате Конференције и чланове Већа, Надзорног и Статутарног одбора.
На основу Одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије, бр........... , од …... . 2014. године, органи Савез самосталних синдиката Србије за више општина са седиштем у Косовској Митровици остварује улогу и задатке Савеза самосталних синдиката покрајине Косова и Метохије,

Члан 6.

У Савезу самосталних синдиката града Београда и града Новог Сада, Крагујевца и Ниша избори се врше за чланове Изборне скупштине, Већа, Надзорног и Статутарног одбора.
Савези самосталних синдиката Србије формирани са седиштем у градовима и општинама изборе спроводе за чланове већа и надзорног одбора.
Изборну скупштину Савеза самосталних синдиката Србије из става 2. овог члана чине досадашњи и новоизабрани чланови већа и надзорног одбора.

Члан 7.

Органе Савеза самосталних синдиката Србије и Савеза самосталних синдиката покрајине Војводине чине две трећине представника из самосталних синдиката и једна трећина из Савеза самосталних синдиката на територији.
У органима Савеза самосталних синдиката формираним у градовима и општинама обезбеђује се избор две трећине представника из самосталних синдиката за које су формирани одбори на територији или сразмерно учешће представника синдикалних организација из грана и делатности заступљених на територији.

Члан 8.

У саставу органа Савеза самосталних синдиката Србије и Савеза самосталних синдиката на територији потребно је обезбедити одговарајућу заступљеност жена и младих.

Члан 9.

Број, састав и начин избора чланова органа Савеза самосталних синдиката Србије и Савеза самосталних синдиката на територији ближе се утврђује одлуком.
Одлуку из става 1. овог члана доноси веће Савеза самосталних синдиката.

Избор носилаца функција

Члан 10.

XV конгрес бира председника Савеза самосталних синдиката Србије.
Савези самосталних синдиката на територији, из члана 5. и 6. ове одлуке,  бирају председника на Конференцији односно Изборној скупштини.

Члан 11.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије бира се на основу предлога најмање: три највиша органа самосталних синдиката Србије, односно  три највиша органа Савеза самосталних синдиката на територији или 50 одбора синдикалних организација самосталних синдиката.
Предлог кандидата за председника доставља се у писаној форми најкасније 15 дана пре одржавања XV Конгреса.

Члан 12.

Кандидатом за председника Савеза самосталних синдиката на територији сматра се онај кандидат кога предложи: једна трећина органа самосталних синдиката, односно једна трећина органа синдикалних организација, односно  веће Савеза самосталних синдиката или виши орган Савеза самосталних синдиката.
Избор председника Савеза самосталних синдиката формираних на територији, из члана 6. став 2. ове одлуке, верификује Председништво Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 13.

Веће Савеза самосталних синдикат Србије и већа Савеза самосталних синдиката на територији на предлог председника бирају секретара већа.

Избор повереника

Члан 14.
Већe Савеза самосталних синдиката на територији именују поверенике, на предлог синдикалних организација, за повереништва општина која су у њиховом саставу.

Критеријуми предлагања кандидата

Члан 15.

Сваки члан самосталног синдиката може бити предлаган за члана и носиоца функције у органима Савеза самосталних синдиката Србије и Савеза самосталних синдиката на територији.
За чланове органа и носиоце функција у Савезу самосталних синдиката Србије и Савезу самосталних синдиката на територији могу се предлагати кандидати из синдикалних организација и самосталних синдиката који поштују обавезе утврђене Статутом Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 16.

Члан самосталног синдиката који је изабран, односно именован на пословодну функцију или функцију у државним органима и политичким странкама док обавља ту функцију не може бити предлаган и биран за члана органа и носиоца функције у Савезу самосталних синдиката Србије и Савезу самосталних синдиката на територији.
За члана органа и носиоца функције у Савезу самосталних синдиката Србије и Савезу самосталних синдиката на територији не може бити предлаган и биран члан самосталног синдиката који је пензионисан.

Изборни принципи

Члан 17.

Избор председника Савеза самосталних синдиката Србије, чланова органа и носилаца функција у органима Савеза самосталних синдиката врши се тајним гласањем, по правилу, од више кандидата.
Изузетно, за носиоце функција, уколико није предложено више кандидата избор се врши од једног кандидата.
Сваки предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме стиче право да буде на кандидатској листи.
Кандидати за носиоце најодговорнијих функција могу бити само на једној кандидатској листи.

Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена и имена кандидата.
Уколико је утврђено више кандидата,изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова присутних чланова органа.
За кандидате који нису добили потребан број гласова из става 6. овог члана, спроводи се други круг гласања.
За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира.
У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова. Када у другом кругу гласања два или више кандидата добију исти број гласова, изабран је кандидат који се по редоследу на гласачком листићу налази први.
Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од половине гласова укупног броја чланова органа.
Уколико утврђени кандидат не добије потребну већину, из става 10. овог члана, избори се понављају са више кандидата.

Рокови за спровођење избора

Члан 18.

Избори за чланове органа и носиоце функција спроводе се:

-у синдикалним организацијама, од 1. октобра до 30. новембра 2014. године;

-у савезима самосталних синдиката формираним у градовима и општинама,  до 31. јануара 2015. године;

-у Савезу самосталних синдиката града Крагујевца, Ниша и Новог Сада и града Београда, до 15. фебруара 2015. године;

-у Савезу самосталних синдиката покрајине Војводине до 15. марта 2015. године;

-у самосталним синдикатима Србије до 15. априла 2015. године.

Члан 19.
Након спровођења избора сагласно члану 18. ове одлуке одржаће се XV конгрес Савеза самосталних синдиката Србије.
Одлуку о датуму и месту одржавања XV конгрес Савеза самосталних синдиката Србије донеће Веће Савеза самосталних синдиката Србије, у складу са чланом 8. Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 20.

Самостални синдикати Србије својом одлуком о спровођењу избора ближе одређују период у коме се превремено одржани избори у синдикалним организацијама могу признати као редовни.

Члан 21.

Одлука ступа на снагу са даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК, Љубисав Орбовић с.р.