O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.5.2014.
Број: 56/1

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Информисан сам од чланова Социјално-економског савета Републике Србије да је Самостални синдикат металаца Србије поменут у негативном контексту везано за поплаве и штету коју је претрпела Галеб група.

Ради истинитог информисања шаљем Вам допис директора GALEB G-T-E Батајнички пут 23 11080 Београд, број 94 од 20.5.2014. године (предузеће иначе није погођено поплавама), као и допис који је ССМС упутио Инспекторату рада Београд.

У тачки V дописа директора пише: „У циљу финансијске консолидације ради отклањања последица штете од поплава по имовину и пословање друштва, прековремени рад из става два ове одлуке неће бити плаћен“.

Молимо Вас да нас, у вези ове тачке, као и тачке VI поменутог дописа, известите да ли су у складу са законом или не, како би смо даље предузимали адекватне мере.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић.

Достављено:
- наслову
- Председнику СССС
- Члановима СЕС-а испред СССС

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА ГАЛЕБ ГТЕ

ССМС ДИРЕКТОРУ ГАЛЕБ ГТЕ