O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 12.5.2014.
Број: 49

ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС,
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ВОЈВОДИНУ
И ГРАД БЕОГРАД

 

Поштоване колеге,

Данас, 12. маја 2014. године одржана је хитна седница Председништва Савеза самосталних синдиката Србије на тему „Радна верзија Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду“, коју је припремило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Радну верзију овог Нацрта закона достављамо Вам у прилогу.

Председништво СССС је заузело став да не прихвата проширење измена и допуна Закона о раду осим оних пет принципа, за које смо Вам, раније (допис број 40 од 24.04.2014.године) доставили материјал.

Надам се да сте раније достављени материјал измена и допуна проследили председницима синдикалних организација а да су га они, затим, проследили члановима Самосталног синдиката металаца Срије.

Неопходно је да председницима синдикалних организација проследите и ову информацију са захтевом да Вам доставе ставове чланова и својих органа о овом веома важном питању.

Металски поздрав.

 

НАЦРТ ЗАКОНА - ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ