O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.3.2014.
Број: 89/3

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-Центар за приватизацију-

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије у потпуности подржава захтеве пословодства и синдиката Фабрике опруга „Гибњара“ из Краљева за увођење ове фабрике у реструктурирање.

Мотиви пословодства и нас у синдикату су и пословни и социјални али, пре свега, чином стављања реструктурирања фабрика би била заштићена од принудне наплате и добила би додатне позитивне ефекте за наставак производње и бржи опоравак.

Имајући у виду да је интерес свих да сачувамо фабрике, да се запосле радници и да из реалних извора примају своју зараду и плаћају држави порез и фондовима доприносе, оцењујемо и предлажемо да се „Гибњари“ што пре додели статус предузећа у реструктурирању.

У очекивању Вашег става, металски поздрав.

 

Београд, 25.3.2014.
Број: 89/2

СРБИЈАГАС
-н/р Генералном директору-

Поштовани,

Као што Вам је познато Фабрика опруга а.д. „Гибњара“ Краљево налази се у изузетно тешкој пословној и социјалној сутуацији. И поред тога радници, синдикат и менаџмент предузимају сва неопходна средства у циљу очувања фабрике, унапређења њене производње и исплати радницима минималних зарада.

Сада су се суочили са новим непремостивим проблемом. Наиме, Србијагас им је, због неплаћања обавеза, искључила гас, који им је неопходан за производњу и испуњавање преузетих уговорних обавеза. Без гаса ова фабрика не „постоји“.

Поштовани, у име Самосталног синдикат металаца Србије, у име радника и синдика „Гибњаре“ Краљево молимо Вас за разумевање и за помоћ у смислу да се гас укључи а да се у договору са менаџментом фабрике нађе трајно решење за овај проблем.

У очекивању Вашег позитивног става, металски поздрав.

Достављено:
-наслову,
-Синдикату енергетике и петрохемије