O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.3.2014.
Број: 22

ПРЕДУЗЕЋИМА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
-н/р Председнику Синдикалне организације-
-н/р Директору-

 

Предмет: Информација о одлуци Уставног суда везано за Закон о приватизацији

Уставни суд је утврдио да одредба члана 20ж став 1. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др.закон, 30/10-др.закон, 93/12 и 119/12) није у сагласности с Уставом. 

Надаље, Суд је, у смислу члана 58. став 4. Закона о Уставном суду, одложио објављивање ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења (предмет IУз-95/2013), што значи да ова Одлука ступа на снагу 14. маја 2014. године.

У члану 20ж став 1. Закона о приватизацији је прописано: „од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања а најкасније до 30. јуна 2014. године, не може се против субјекта приватизације, односно над његовом имовином, одредити или спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања“.
Практично, након 14. маја 2014. године, повериоци предузећа у реструктурирању, моћи ће да принудно наплаћују своја потраживања, укључујући и пленидбу и продају имовине, блокаду рачуна и сл.  

Поштовани, као што видите након 14. маја 2014. године наступиће велики, плашим се непремостиви проблеми за раднике и предузећа у реструктурирању.

Неопходно је да проучите последице наведене одлуке Уставног суда Србије на своје предузеће и на раднике тих предузећа и да у вези са тим:

  • утврдите поступања вашег предузећа да би се последице свеле на најмању могућу меру и
  • предложите мере и активности које би са своје стране требало да предузме Министарство привреде.

 

Поштовани, Самостални синдикат металаца Србије оцењује да још има времена да се системски договоре активности на ублажавању негативних последица одлуке Уставног суда Србије и у том смислу очекујемо ваше предлоге, јер ће 15. маја 2014. године бити касно.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић