O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 13.02.2014.

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

С П О Р А З У М
О НАЧИНУ РЕШАВАЊА НАЈБИТНИЈИХ ПИТАЊА
ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ И ЗАПОСЛЕНЕ О ОВИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

 

I.- СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА НАСТАВАК ИЛИ ПОЧЕТАК ПРОИЗВОДЊЕ, што подразумева:

 1. Обезбеђење кредитне подршке за обртна средства по конкретним уговорима са каматном стопом као у Програму Владе РС о расподели и коришћењу средстава за кредитну подршку привреди за 2014. годину у складу са специфичностима сваког предузећа посебно. У том смислу одмах ће се направити план разговора са пословодством и синдикатима предузећа. За тај састанак пословодство је дужно да уради Производно-финансијски план за ову годину;
 1. У случају да се Програм не може реализовати Влада РС се обавезује да, на предлог Министарства привреде, обезбеди гаранције за кредитно задуживање на финансијском тржишту, стим што се Влада РС обавезује да субвенционише разлику између камате пословних банака и камате из Програма Владе РС;
 1. Обавезује се Влада РС да на првој наредној седници усвоји Програм субвенционисане продаје пољопривредне механизације, грађевинских машина, камиона и аутобуса у складу са досадашњим позитивним искуствима. Задужују се директори ових предузећа да одмах припреме предлоге за конкретну реализацију наведеног Програма;
 1. Обавезује се Влада РС да, у сарадњи са пословодством и синдикатима, уради План наставка односно отпочињања производње, аутобуса, камиона и тешких грађевинских машина;
 1. Обавезује се Влада РС да у складу са производно-финансијским плановима обезбеди услове за отпочињање или наставак производње у свим неспоменутим предузећима а све након одржаних конкретних састанака.

 

II.- ТРЖИШТЕ

Све анализе указују да предузећа металске индустрије имају тржишну валоризацију како на иностраним тржиштима, тако и на домаћем тржишту.

У том смислу предлажемо следеће:

 1. Да се домаће тржиште (јавна предузећа, јавна комунална предузећа, локална и градска самоуправа) изменама одређених закона (Закона о јавним набавкама) определи домаћим предузећима. Пример: домаће предузеће Икарбус је направљено да производи аутобусе за град Београд. Пре неколико година град Београд набавља 400 аутобуса од Солариса иако је Икарбус имао квалититну понуду, и тако је посао отишао у туђу државу, други радници раде а наш фабрика стоји. Има и других бројних примера;
 1. Дестимулисати, изменама одређених закона (царинских, тржишних) увоз свих производа који могу да се произведу у Србији. Ако то није могуће направити међудржавне аранжмане да се конкретном страном произвођачу омогући да продаје на нашем тржишту а за узврат да у одређеном временском периоду пренесе технологију конкретном предузећу у Србији;
 1. Задужује се Влада РС да донесе конкретан план стимулисања извоза;
 1. Обавезује се Влада РС да ће свим амбасадама дати конкретан задатак да, у земљама где се налазе, траже конкретне послове за наша предузећа. Обавезују се послодавци да израде квалитетне и конкретне рекламне материјале за ове послове.
 1. Обавезјује се Влада РС да у аранжманима са међународним кредиторима обезбеди реализацију тачке 1.

 

III.- СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Сагласни смо са чињеницом да је Влада РС већински власник свих предузећа у реструктурирању (као што је власник јавних, јавних комуналних предузећа, па и јавних служби) и да је по том основу дужна да обезбеди социјалну сигурност свих запослених. Ми не тражимо третман као за раднике Србија гаса или Електропривреде Србије или Железнице Србије (који су такође велики губиташи) али тражимо да Влада РС обезбеди и то:

 1. Свим радницима предузећа у реструктурирању, који имају вишемесечне заостале неисплаћене зараде исплату одмах најмање две зараде на нивоу просечне зараде у металској индустрији Србије (око 30.000 динара);
 1. Да се за исплату заосталих зарада направи, за свако предузеће посебно, план исплата тих зарада (рецимо сваког месеца исплата једне ипо зараде) док се не исплати цео дуг;
 1. У вези са повезивањем стажа предлажемо да се обезбеђују средства и стаж повезује по динамици остваривања једног од услова за одлазак у пензију;
 1. Обавезује се Влада РС да обезбеди средства за социјалне програме  радника предузећа по већ достигнутим стандардима;
 1. Тражимо да се свим радницима и члановима њихових породица, који немају здравствено осигурање, овере здравствене књижице а да се дуг према Фонду здравственог осигурања књижи на терет послодавца уз договор са сваким предузећем појединачно. Задужују се послодавци да припреме решење за овај проблем. 

 

IV.- РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈА

 1. Обавезује са Министарство привреде, односно, Агенција за приватизацију да одмах отпочне процес реструктурирања у складу са Законом о приватизацији;
 1. Задужују се послодавци и Министарство привреде да одмах крену у кампању тражења стратешког партнера за неприватизована предузећа. Ако се стратешки партнер не нађе, или из посебних интереса Државе, обезбедити формално подржављење тих предузећа.
 1. До изналажења стратешког партнера, у складу са конкретним договорима са сваким предузећем, наћи решење за деблокаду рачуна предузећа у реструктурирању и тако им омогућити легалан рад.

 

V.- УСТАВНИ СУД И ЗАКОН

Уставни суд је утврдио да одредба члана 20ж став 1. Закона о приватизацији није у складу са Уставом. Ова одлука ступа на снагу 14. маја 2014. године. То значи да ће након тог датума повериоци предузећа у реструктурирању моћи да принудно наплаћују своја потраживања, укључујући пленидбу, продају имовине, блокаде рачуна и сл.

Предлажемо да се овај проблем додатно изучи и нађе најповољније решење. 
Тражимо измену Закона о приватизацији у смислу  да се рок за окончање приватизације продужи до краја 2014. године.

ГРАНСКИ СИНДИКАТ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА "НЕЗАВИСНОСТ" Председник, Милорад Пановић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић