O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 14
Београд, 07.02.2014.

ДИРЕКТОРУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије Вам се поново обраћа са молбом да, не губећи време, рашите овај проблем.

Наиме Фабрика пумпи „Јастребац“а.д. из Ниша је прошла кроз стечајни поступак и из њега изашла спровођењем Плана реорганизације. У току стечајног поступка Пореска управа Србије - филијала у Нишу је у заколнском року (који је преклузиван) пријавила своја потраживања која су ушла у укупне обавезе ове фабрике.

Међутим, испоставило се да је пропустом неког неодговорног службеника, Пореска управа Србије - филијала у Нишу пропустила пријавити целокупна потраживања, која сада, супротно законским прописима, наплаћује принудном наплатом и тако доводи у тешку ситуацију Фабрику пумпи.

Поштовани Директоре,
Ми то нећемо трпети. Од Вас тражимо да хитно реагујете и, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији наложите да се  не пријављена потраживања одмах отпишу.

Да Вас информишемо, већ данас ће радници Фабрике пумпи „Јастребац“ а.д. Ниш организовати једночасовни протест пре Филијалом пореске управе у Нишу.

Тражимо да нас хитно, писаним путем, обавестите о Вашем ставу.

У прилогу овог допис достављамо Вам допис Директора Фабрике пумпи „Јастребац“ а.д. Ниш и Мишљење Привредног суда у Нишу посл. Бр. 2. ст. 245/2010 од 03.07.2013. године.

Овај допис биће прослеђен и Министру финансија.
Металски поздрав.