O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.01.2014.
Број: 01

  • н/р Председнику синдикалне организације
  • н/р Директору

 

ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ:
-ГРУПА ЗАСТАВА ВОЗИЛА – КРАГУЈЕВАЦ
-ЗАСТАВА КАМИОНИ - КРАГУЈЕВАЦ
-14. ОКТОБАР – КРУШЕВАЦ
-ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА - ЧАЧАК
-ИМР - РАКОВИЦА
-ИМТ – НОВИ БЕОГРАД
-ИКАРБУС - ЗЕМУН

Поштовани,

Имајући у виду да је Влада Републике Србије 30. децембра 2013. године усвојила предлог Закона о приватизацији и доставила га Народној Скупштини Републике Србије на усвајање по хитном поступку (Предлог закона налази се на сајту Народне Скупштине РС – Закони у припреми) намеће се потреба хитног састанка.
Предлажемо да тема састанка буде договор о акцијама Самосталног синдиката металаца Србије – Предузећа у реструктурирању поводом поменутог Закона.
Предлажемо да састанак одржимо у петак 10. јануара 2014. године у сали на V спрату зграде Савеза самосталних синдиката Србије, Београд, Дечанска 14, са почетком у 10,00 часова.

У случају да имате неки други став, јавите на телефоне ССМС: 011/3231-641 или 3340-722. 


Металски поздрав.