O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.12.2013.
Број: 157

  • ПРЕДСЕДНИКУ РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ЦЕНТРАЛНУ, ИСТОЧНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ

 

  • ПРЕДСЕДНИКУ ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ

 

  • ПРЕДСЕДНИКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ГРАД БЕОГРАД

 

  • ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС

 

Поштовани,

у прилогу овог дописа Вам достављамо кратку презентацију најважнијих негативних измена Закона о раду са посебним освртом на новчани губитак радника.

Неопходно је да овај материјал проследите свим председницима синдикалних организација са захтевом да они овај материјал доставе свим запосленима као припрему за синдикалне акције  у циљу одбране закона.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ.

РАДНА ВЕРЗИЈА НАЦРТА ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РАДУ
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ „НАЦРТ ЗАКОНА“)

 

ПОШТОВАНЕ РАДНИЦЕ И РАДНИЦИ,

ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЈЕ НАЈГОРИ ЗАКОН О РАДУ У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ И НАСТАО ЈЕ КАО РЕЗУЛТАТ ПРИТИСКА ПРЕДСТАВНИКА ЛИБЕРАЛНОГ КАПИТАЛИЗМА И СВЕТСКИХ МОЋНИКА КОЈИ ИМАЈУ ЗА ЦИЉ ДА ОБЕСПРАВЕ РАДНИКЕ И УНИШТЕ СИНДИКАТЕ, КАО ПРВУ СТЕПЕНИЦУ КА УНИШТАВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА И СТВАРАЊУ ТРЖИШТА ЗА ЊИХОВЕ ПРОИЗВОДЕ.

НАЦРТ ЗАКОНА ЈЕ КРЦАТ ОДРЕДБАМА КОЈЕ ОБЕСПРАВЉУЈУ РАДНИКЕ, СВОДЕЋИ ИХ НА НАЈАМНУ РАДНУ СНАГУ ЧИЈИ ЈЕ ЗАДАТАК ДА РАДИ, СЛУША И НИШТА НЕ ПИТА, А ДА ПРИ ТОМ ДОБИЈА МРВЕ СА СТОЛА КАПИТАЛИСТА, КАО И ОДРАДБАМА КОЈЕ УКИДАЈУ СИНДИКАТЕ И ТАКО ОСТАВЉАЈУ РАДНИКА БЕЗ БИЛО КАКВЕ ЗАШТИТЕ У БОРБИ СА КАПИТАЛИСТИМА.

У НАСТАВКУ ВАМ ИЗНОСИМО НАЈВАЖНИЈЕ НЕГАТИВНЕ ОЦЕНЕ ИЗ НАЦРТА ЗАКОНА:

I. -    НЕМА ВИШЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА. ЗАШТО? ЗАТО ШТО СУ ИЗ НАЦРТА ЗАКОНА ИЗБАЧЕНЕ ОДРЕДБЕ О ПРОШИРЕНОМ ДЕЈСТВУ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА А ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА ЈЕ САМО 13% ПОСЛОДАВАЦА ЧЛАНИЦЕ НЕКЕ УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ ЈАСНО ЈЕ ДА ОВИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА НЕМА. НАДАЉЕ НИСУ ПОЈАЧАНЕ ОДРЕДБЕ О КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРИМА КОД ПОСЛОДАВЦА, ШТО ЗНАЧИ ДА СУ ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ОБАВЕЗАМА ДА СЕ ПРЕГОВАРА 60 ДАНА А АКО СЕ У ТО ВРЕМЕ НЕ ПОСТИГНУ САГЛАСНОСТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА СВА ПРАВА ИЗ РАДА И ПО ОСНОВУ РАДА ПОТПУНО САМОСТАЛНО УРЕДИ ПРАВИЛНИКОМ О РАДУ.

II. - ОДРЕДБЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ СУ ТАКО КОНЦИПИРАНЕ ДА СЕ СА СИГУРНОШЋУ НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ КОЛИКО ЈЕ ДНЕВНО РАДНО ВРЕМЕ ОДНОСНО КОЛИКО ТРАЈЕ РАДНА НЕДЕЉА. ЕВО ПРВОГ СТАВА ЧЛАНА 50. ПА ПРОСУДИТЕ САМИ: „РАДНО ВРЕМЕ ЈЕ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ДУЖАН, ОДНОСНО РАСПОЛОЖИВ ДА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРЕМА НАЛОЗИМА ПОСЛОДАВЦА, НА МЕСТУ ГДЕ СЕ ПОСЛОВИ ОБАВЉАЈУ ИЛИ ДРУГОМ МЕСТУ КОЈЕ ОДРЕДИ ПОСЛОДАВАЦ“.

III. - ГОДИШЊИ ОДМОР ЈЕ ДОВЕДЕН ДО АПСУРДА. АКО РАДНИК КОРИСТИ ГОДИШЊИ ОДМОР У ДЕЛОВИМА ПРВИ ДЕО ТРАЈЕ ДВЕ СЕДМИЦЕ (ПО ВАЖЕЋЕМ ЗАКОНУ ТРИ СЕДМИЦЕ) А ДРУГИ ДЕО СЕ КОРИСТИ У ВИШЕ ДЕЛОВА И ТО ДО КРАЈА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ.

IV. -  ОСОБЕ СА ИНАЛИДИТЕТОМ КОЈИМА ПОСЛОДАВАЦ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ОБЕЗБЕДИ ПОСАО ПРЕМА ПРЕОСТАЛОЈ РАДНОЈ СПОСОБНОСТИ ПРОГЛАШАВАЈУ СЕ ТЕХНОЛОШКИМ ВИШКОМ. ДА ЛИ ЈЕ ПОШТЕНО ДА РАДНИЦИ КОЈИ СУ ИНВАЛИДИТЕТ СТЕКЛИ ЗБОГ ЛОШИХ УСЛОВА РАДА КОД ПОСЛОДАВЦА САДА ОСТАЈУ БЕЗ ПОСЛА. ГДЕ ЋЕ ОНИ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ.

V. -   РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА СУ СА 9 ПОРАСЛИ НА 17 РАЗЛОГА. ЛАКШЕ ЋЕ НАС ОТПУШТАТИ А ДА ЛИ ЋЕ НАС ЗАПОШЉАВАТИ?

VI. -  СИНДИКАТИ СЕ ПОЛАКО ГАСЕ ИЛИ СЕ ЊИХОВА УЛОГА МАРГИНАЛИЗУЈЕ ИЗ НЕКОЛИКО БИТНИХ РАЗЛОГА:

  • ПРВИ ЈЕ ДА ВИШЕ НЕ ПОСТОЈИ ЈАСНА ЗАШТИТА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОД ПОСЛОДАВЦА ЗА СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ, НИ ЗА ВРЕМЕ МАНДАТА НИ ГОДИНУ ДАНА ПО ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ;
  • ВИШЕ НЕМА ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА ДА ПРИЛИКОМ ОБРАЧУНА ЗАРАДЕ ОДБИЈЕ СИНДИКАЛНУ ЧЛАНАРИНУ И УПЛАТИ ЈЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ РАЧУН СИНДИКАТА И
  • ИЗБРИСАНА ЈЕ ОДРЕДБА ДА СЕ СИНДИКАЛНИ ПОСАО КОД ПОСЛОДАВЦА МОЖЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБАВЉАТИ.

 

ЈАСАН ЈЕ ЦИЉ ОВИХ ОДРЕДАБА И ОНЕ ЋЕ ОСЛАБИТИ МОГУЋНОСТИ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОД ПОСЛОДАВЦА ДА СЕ БОРЕ ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРЕСА РАДНИКА.

ПОШТОВАНЕ РАДНИЦЕ И РАДНИЦИ НА КРАЈУ ДА НА НЕКИ НАЧИН ЗАНЕМАРИМО СВЕ НАПРЕД РЕЧЕНО И ДА КАЖЕМО ЈЕСУ ТО ВАЖНЕ СТВАРИ АЛИ И БЕЗ ЊИХ СЕ МОЖЕ АЛИ НЕ СМЕМО ДА ЗАНЕМАРИМО ДА ЋЕ СВАКИ РАДНИК КАДА НАЦРТ ЗАКОНА О РАДУ СТУПИ НА СНАГУ У ПРОСЕКУ ГОДИШЊЕ ИЗГУБИТИ ОКО 50.000 ДИНАРА.

У наставку дајемо табеле које говоре о умањењу зараде за раднике који имају 25.000, 30.000 и 35.000 месечну зараду.

 

 

Постојећи закон

Предлог закона
реални сектор

Разлика
Реални сектор

Реални сектор

1

Минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

2

Празник 14 дана

25.000,00

19.227,27

5.772,73

23,1%

3

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

4

Боловање 30 дана

16.250,00

10.725,00

5.525,00

34,0%

5

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

6

Чекање месец дана

15.000,00

9.900,00

5.100,00

34,0%

7

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

8

Годишњи одмор 30д

25.000,00

16.500,00

8.500,00

34,0%

9

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

10

Повреда на раду 15д

25.000,00

20.750,00

4.250,00

17,0%

11

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

12

Умањ. минули рад

25.000,00

24.000,00

1.000,00

4,0%

 

УКУПНО

281.250,00

245.102,27

36.147,73

12,9%

 

 

100,0%

87,1%

 

 

Просек

Просек зараде месечно

23.437,50

20.425,19

3.012,31

 

 

 

 

Постојећи закон

Предлог закона
реални сектор

Разлика
Реални сектор

Реални сектор

1

Минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

2

Празник 14 дана

30.000,00

23.072,73

6.927,27

23,1%

3

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

4

Боловање 30 дана

19.500,00

12.870,00

6.630,00

34,0%

5

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

6

Чекање месец дана

18.000,00

11.880,00

6.120,00

34,0%

7

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

8

Годишњи одмор 30д

30.000,00

19.800,00

10.200,00

34,0%

9

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

10

Повреда на раду 15д

30.000,00

24.900,00

5.100,00

17,0%

11

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

12

Умањ. минули рад

30.000,00

28.800,00

1.200,00

4,0%

 

УКУПНО

337.500,00

294.122,73

43.377,27

12,9%

 

 

100,0%

87,1%

 

 

Просек

Просек зараде месечно

28.125,00

24.510,23

3.614,77

 

 

 

 

Постојећи закон

Предлог закона
реални сектор

Разлика
Реални сектор

Реални сектор

1

Минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

2

Празник 14 дана

35.000,00

26.918,18

8.081,82

23,1%

3

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

4

Боловање 30 дана

22.750,00

15.015,00

7.735,00

34,0%

5

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

6

Чекање месец дана

21.000,00

13.860,00

7.140,00

34,0%

7

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

8

Годишњи одмор 30д

35.000,00

23.100,00

11.900,00

34,0%

9

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

10

Повреда на раду 15д

35.000,00

29.050,00

5.950,00

17,0%

11

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

12

Умањ. минули рад

35.000,00

33.600,00

1.400,00

4,0%

 

УКУПНО

393.750,00

343.143,18

50.606,82

12,9%

 

 

100,0%

87,1%

 

 

Просек

Просек зараде месечно

32.812,50

28.595,27

4.217,23

 

 

ПОШТОВАНЕ РАДНИЦЕ И РАДНИЦИ МИСЛИМО ДА ЈЕ ОВА КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА О НЕГАТИВНИМ ПОСЛЕДИЦАМА УСВАЈАЊА ОВОГ НАЦРТА ЗАКОНА ДОВОЉНА ДА СЕ У ОКВИРУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ И САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ОКУПИМО И КРОЗ СИНДИКАЛНЕ ШТРАЈКОВЕ, ПРОТЕСТЕ И ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ОДБРАНИМО НАША ПРАВА.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ