O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

 

 

Јавну расправу у Новом Саду Министарство рада, запошљавања и социјалне политике није одржало, иако  су представници тог министарства били присутни, што је изазвало огромно незадовољство присутних.Са скупа у Новом Саду поручено је да се запосленима и представницима репрезентативних синдиката омогући да на јавним расправама изнесу своје ставове о тексту Закона о раду јер нису учествовали у његовој изради због недостатка социјалног дијалога.                                 

 

Јавна расправа у Крагујевцу одржана је на захтев чланства две синдикалне централе, Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност, јер је  Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, после неуспешне организације јавне дебате у Новом Саду, отказало јавну расправу у Крагујевцу.На скупу у  Крагујевцу, пред више хиљада радника и грађана Крагујевца, казано је да предложена решења смањују права запослених, омогућавају лакше отпуштање радника и другачији обрачун зарада.