O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ССМС СПАШАВА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Индустријски синдикати Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“  организовали су 05.12.2013. године   у препуној сали  Дома синдиката велики скуп под називом „Одбрана радника и предузећа у реструктурирању“.
На заједничком скупу  представника синдикалних организација oвe две репрзентативне синдикалне централе и пословодства предузећа у реструктурирању, којем су присуствовали и министар привреде  Саша Радуловић са сарадницима, председник СССС Љубисав  Орбовић  и секретар СССС, Зоран Михајловић,  презентовано је стање  и проблематика у  предузећима  у реструктурирању.
Од стране представника репрезентативних синдиката и директора предузећа у реструктурирању оцењено да је стање у наведеним предузећима изузетно тешко и сложено, да је социјално стање радника  у овим предузећима више неиздрживо и да је,  због неангажовања  Министра заустављен «живот» ових предузећа. Поручили   су  да ће 31. јануара 2014. године затражити од Владе  Републике Србије смену Министра привреде, уручивањем својих потписа/,   ако до тада не буде решен проблем фирми у реструктурирању.
На скупу је  било присутно преко 400 учесника из напред наведених предузећа и медији,  који су једногласно донели следећу Одлуку.  

О Д Л У К А

ТРАЖИ СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА НА ПРВОЈ НАРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ДОНЕСЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, РЕОРГАНИЗАЦИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОВИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.

ПРОГРАМ ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ СВАКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЈЕДИНАЧНО И ДА ЗА СВАКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДА РЕШЕЊЕ ОПСТАНКА И БУДУЋЕГ РАДА И РАЗВОЈА.
ПРОГРАМ ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ И:

  • МЕРЕ ФИНАНСИЈСКЕ И КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ;
  • МЕРЕ ТРЖИШНЕ ПОДРШКЕ;
  • МЕРЕ ИЗВОЗНЕ ПОДРШКЕ;
  • МЕРЕ РАЗВОЈНЕ ПОДРШКЕ;
  • МЕРЕ ЗА ДЕБЛОКАДУ РАЧУНА;
  • СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ИЛИ ДЕЛА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ДО СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ ИЛИ ДО СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА ОД СТРАНЕ САМИХ ПРЕДУЗЕЋА;
  • СРЕДСТВА ЗА ДЕФИНИТИВНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПРОГРАМЕ.

 

ТРАЖИ СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ПРОГРАМА ФОРМИРА СТРУЧНУ РАДНУ ГРУПУ ОД ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА, МИНИСТАРСТВА РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРЕДСТАВНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ СИНДИКАТА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И УЈЕДИЊЕНИХ ГРАНСКИХ СИНДИКАТА „НЕЗАВИСНОСТ“.