O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 10.10.2013.

СТАВОВИ
ПО ПИТАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕРА
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОПШТЕ:

Мере Владе Републике Србије се могу сматрати покушaјем, да се кроз финансијске ефекте, створи одређен предуслов за привредни раст и развој.

Тог раста и развоја, међутим, не може бити без израде националне стратегије привредног развоја, која ће у себи садржати јасно издефинисану индустријску политику, пословну и технолошку ревитализацију предузећа металске индустрије, инвестициону активност, финансијски и материјални подстицај, освајање нових  технологија и тржишта, мере за стимулисање извоза, домаће тржиште отворити домаћим предузећима, као и подизање образовних и научних капацитета привреде.

СТАВОВИ ССМС:

Самостални синдикат металаца Србије подржава напоре државе и Владе Републике Србије, да се, кроз предложене економске мере учини:

 • уштеда у свеукупном финансијском билансу земље;
 • да се кроз смањење пореза на зараде, побољша материјални и социјални положај запослених;
 • учини рационалнијим јавни сектор, посебно у погледу функционисања и побољшања услуга грађанима и привреди;
 • селективност субвенција, како би се оне усмериле у реални сектор и тако довеле до подизања нивоа производних и технолошких могућности предузећа;
 • одржива стабилност радних места и повећање запослености  у привреди и раст стандарда радника.

 

КРОЗ ИНТЕРЕС МЕТАЛСКОГ СЕКТОРА, САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ  И ПОДРЖАВА СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ: 

 • Стабилизација, јачање и развој металске индустрије Србије
 • Кроз ревитализацију постојећих производних капацитета;
 • Кроз стварање услова за већи извоз /стимулација извоза/;
 • Кроз селективност увоза /машине, алати, возила, челичне конструкције, опрема/ било кроз повећање царинских стопа или изменама Закона о јавним набавкама, посебно оних које се односе на увоз роба, опреме или делова за јавна предузећа, једном речју, може да се увезе само оно што се не производи у Србији;
 • Смањивањем издвајања на име материјалних трошкова производње /трошкови енергената – струја, гас, мањи трошкови на увоз стратешких сировина/;
 • Спречавање намештених тендера за увоз дефицитарне опреме тражењем немогућих карактеристика да би се елиминисали домаћи произвођачи (елиминисање увозничког лобија).

 

2.    Мере пореске политике

 • Смањење пореза на део зараде који се односи на топли оброк и регрес, како би ове две категорије остале саставни део зараде;
 • Смањење пореза на зараде усмери на повећање основне зараде, како би се подигао ниво социјалног „прага“ у погледу вредновања рада;
 • Део пореза на добит послодавца, усмерити на социјалну сигурност запосленог /отпремнине, дуже боловање, набавку лекова и помагала/;
 • Повећати  неопорезиви део зараде.

 

3.    Мере ка рационализацији јавног сектора

 • Техничка модернизација, која би довела до ефикаснијег рада и смањења издвајања за материјалне трошкове;
 • Дефинисати величину и бројност административног сектора на свим нивоима, од локалних управа, преко агенција, фондова, до државне управе;
 • Образовни и здравствени сектор прилагодити потребама привреде и грађана, и то преко броја установа, њиховог нивоа, до власништва /државни  и приватни ниво/.

 

4.    Реструктурирање и субвенције

 • Одредити нивое предузећа у реструктурирању према: нивоу капитала, нивоу технолошког развоја, нивоу производних капацитета, тржишној  позицији и  могућностима пласмана производа;
 • Продужити рок за решавање статуса предузећа у  реструктурирању са шестог месеца 2014. године на крај 2015. године, имајући у виду став и процену Владе, да ће се први резултати економских мера видети тек за две године;
 • Субвенције дефинисати као подстицајне мере и за  произвођача и за купца. Примера ради: субвенције за  предузећа која ће куповти репроматеријал, резервне делове или робу од домаћих произвођача. Или субвенције предузећа  која извозе више од 30% своје производње. За већи извоз, веће субвенције.

 

5.    Мере кредитирања

 • Формирати  развојну – производну банку која ће својим  средствима директно подржавати привреду;
 • Смањити камате на краткорочна кредитна средства;
 • Стимулисати ранији повраћај дугорочних кредита, кроз  отпис камате и сл.;
 • Извршити конверзацију дугова према држави.

 

6.    Мере за побољшање пословног амбијента

Синдикат се не слаже да једна од најважнијих мера за побољшање пословног амбијента и довођење страних инвеститора, буду измене Закона о раду.

Пракса је показала да многи страни инвеститори  најчешће и у највећој мери крше права запослених /„Јура“, „Леони“, „Горење“.../ и директно угрожавају социјални положај, не само запослених, већ и њихових породица.

Пословни амбијент се мора побољшати ефикаснијим административним процедурама, стабилношћу валуте, пореским олакшицама, смањеном ценом инпута /индустријска струја, цена гаса, пореза на земљиште/, повољним кредитима и инвестиционим субвенцијама.

Закон о раду се може мењати само у оним одредбама које ће обезбедити већу ефикасност, продуктивност и сигурност у пословању послодавца. Односно, одредбама које ће стимулисати запослене на веће и ефикасније ангажовање на послу.

Флексибилни рад не сме бити на штету запослених, већ у функцији новог запошљавања.

7.    Борба против сиве економије

Оцењено је да се кроз сиву економију одливају велика средства којим би се пунио буџет.

Неопходна је координирана акција ради сузбијања сиве економије и стављање исте у легалне токове.

8.    Стратешка приватизација

Тражимо од Владе Републике Србије и ресорног министарства  да се додатно ангажују на изналажењу стратешких партнера за  неприватизована предузећа металске индустрије Србије, као и бржу реакцију надлежних када пословодство фирме предлаже стратешког партнера.

До обезбеђења стратешког партнера држава мора створити услове за пословање тих предузећа и очувати стандард запослених, без смањења броја запослених. 

9.    Привредно социјално партнерство

Самостални синдикат металаца Србије озбиљно схвата тешку привредно - социјалну ситуацију у Србији и у циљу решавања истог,  захтева  озбиљни дијалог са надлежним  министарствима. У супротном Самостални синдикат металаца Србије ће вас сматрати одговорним за стање у привреди и за положај запослених.

ПРЕДСЕДНИШТВО ССМС

МИНИСТРУ ПРИВРЕДЕ ОКО СТАВОВА ССМС