O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.10.2013.
Број: 141/3

На основу члана 82. Статута Самосталног синдиката металаца Србије, Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на седници од 30. октобра 2013. године, разматрајући Ставове Председништва ССМС по питању предложених економских мера Владе Републике Србије, доноси:

О Д Л У К У

 

Усваја се материјал под називом СТАВОВИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ ПО ПИТАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ЕКОНОМСКИХ МЕРА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

Усвојене Ставове доставити Министарству привреде са предлогом да исти буду платформа за разговоре и тражење решења за излазак металске индустрије из кризе и побољшања материјалног и социјалног положаја радника. 

У случају да и овај предлог Министарство не схвати озбиљно, односно   настави да игнорише напоре Самосталног синдиката металаца Србије, да дијалогом дођемо до најбољег решења, задужују се потпредседници ССМС да предложе предузимање конкретних синдикалних акција.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник Зоран Вујовић

Достављено:                                               
-потпредседницима ССМС,
-сајт ССМС,
-а/а

Београд, 30.10.2013.
Број: 141/2

На основу члана 82. Статута Самосталног синдиката металаца Србије, Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на седници од 30. октобра 2013. године, разматрајући радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, доноси

З А К Љ У Ч А К

 

1. Задужују се чланови Управе Самосталног синдиката металаца Србије да, најкасније до понедељка 04. новембра 2013. године, доставе писане примедбе, предлоге и сугестиjе на радну верзију Нацрта закона о изменaма и допунама Закона о раду. 

2. Задужују се потпредседници Самосталног синдиката металаца Србије да, на бази овако достављених примедаба, сачине коначан материјал предлога примедби, измена и допуна на радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона у раду.

3. Тако сачињен материјал прeдлога примедби, измена и допуна на радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду доставити Савезу самосталних синдиката Србије.

4. Имајући у виду да је Закон о раду системски закон који ће дугорочно утицати на остваривање и заштиту интереса радника код послодавца, као и на улогу и положај синдиката, у процедури разматрања и усвајања Закона предлажемо следеће:

  • Да Савез самосталних синдиката Србије уради свој текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду и да га представи радницима, стручној јавности и политичим странкама;
  • Свим посланичким клубовима у Скупштини Републике Србије доставити наш предлог Нацрта и у непосредном контакту објаснити им суштину наших захтева и затражити од њих подршку;
  • Започети процес прикупљања 30.000 потписа у циљу покретања иницијативе за разматрање нашег предлога закона у Скупштини Републике Србије;
  • Наставити са прикупљањем потписа до 100.000 чиме се стварају услови за расписивање раферендума на питање да ли су грађани и радници за Закон о раду кога предлаже Влада РС или су за Закон о раду кога предлажу синдикати;
  • Организовати све централе синдиката у јединствен фронт одбране радничких интереса кроз Закон о раду;
  • Приступити организацији протеста у Београду (формирати протестни штаб) и то у више дана: први дан јавне службе, други дан комунална предузећа и трећи дан индустрија.

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник Зоран Вујовић

Доставити:                                                             
-члановима Управе ССМС,
-потпредседницима ССМС,
-Председнику СССС,
-Секретару СССС,
-сајт ССМС,
-а/а