O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 28.12.2010. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

Зоран Вујовић Председник Самосталног синдиката металаца Србије  и Тимотијевић Ненад председник Синдикалне организације Индустријског комбината „Гуча“ из Гуче,  са својим сарадницима посетили су предузеће Гибњару из Краљева и Фабрику вагона из Краљева.
У билетералним разговорима са председницима синдикалне организације Гибњаре и Фабрике вагона као и руководствима ова два предузећа,  делегације синдиката  су упознате са резултатима рада ове две фабрике у протеклој години као и о последицама земљотреса.

 

ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ "ГУЧА" ДОДЕЛИО ХУМАНИТАРНУ ДОНАЦИЈУ -10 ШПОРЕТА ЗА 5 УГРОЖЕНИХ РАДНИКА "ГИБЊАРЕ" И 5 УГРОЖЕНИХ РАДНИКА ФАБРИКЕ ВАГОНА КРАЉЕВО

Након завршених разговора одржана је конференција за штампу и  Председник  Синдикалне огранизације Самосталног синдиката металаца Србије Индустријског комбината Гуча из Гуче Ненад Тимотијевић је са својим сарадницима испред своје синдикалне организације и пословодства предузећа  доделио хуманитарну донацију. Донацију, десет шпорета на чврсто гориво, добило је пет радника чланова Самосталног синдиката из Гибњаре и пет радника чланова Самосталног синдиката из Фабрике вагона из Краљева.